RSS

SOŇKY HABARLAR

2 Iýul

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI «ÝEWROPA BILELEŞIGI – MERKEZI AZIÝA» ÝOKARY DEREJELI DIALOGYŇ DUŞUŞYGYNA GATNAŞDY

2021-nji ýylyň 1-nji iýulynda Daşkentde Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde syýasat hem-de howpsuzlyk meseleleri boýunça «Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa» ýokary derejeli Dialogyň nobatdaky tapgyry geçirildi. Duşuşykda türkmen wekiliýeti Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew ýolbaşçylyk etdi. Ýewropa wekiliýetine Ýewropa Bileleşiginiň Daşary aragatnaşyklar boýunça gullugynyň Baş sekretarynyň orunbasary Enrike Mora ýolbaşçylyk etdi. Şeýle-de...

DOWAMY
30 Iýun

AŞGABATDA SYÝASATŞYNASLARYŇ WE ŽURNALISTLERIŇ GATNAŞMAGYNDA MEDIA-FORUM GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda gibrid görnüşinde «Syýasatşynaslaryň we žurnalistleriň gatnaşmagynda Sebitleýin dialogy» atly halkara media-forum geçirildi. Çärä syýasatşynaslar, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, ýurdumyzyň habarlar agentlikleriniň we öňdebaryjy köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we baş redaktorlary, ýurdumyzda akkeditirlenen daşary ýurt KHBS-niň wekilleri, Türkmenistanda işleýä...

DOWAMY
30 Iýun

TÜRKMENISTANYŇ YKDYSADY HYZMATDAŞLYK GURAMASY BILEN ÖZARA HEREKETLERINIŇ ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLMAGYNA BAGYŞLANAN TEGELEK STOL GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda Türkmenistanyň DIM-niň binasynda ýurduň ugurdaş ministrlikleriniň ýolbaşçylarynyň hem-de Aşgabada iş sapary bilen gelen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň wekilýetiniň gatnaşmagynda tegelek stoluň başynda duşuşyk geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Hadi Suleýmanpur hem gatnaşdylar.   Bu çäre Türkmenistanyň şu ýyl başlyklyk edýän YHG-sy bilen özara hereketleriniň ileri tutulýa...

DOWAMY
30 Iýun

YKDYSADY HYZMATDAŞLYK GURAMASYNYŇ BAŞ SEKRETARYNYŇ TÜRKMENISTANA SAPARY

2021-nji ýylyň 28-30-njy iýuny aralygynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) Baş sekretary Hadi Suleýmanpur resmi sapary bilen Aşgabatda bolýar. Saparyň çäklerinde Baş sekretar Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan kabul edildi. Şeýle-de doktor Hadi Suleýmanpuruň Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen duşuşygy boldy. Duşuşygyň barşynda taraplar şu ýylda Türkmenistanyň Guramada başlyklyk etmeginiň çäklerinde YHG-niň iş ýüzündäki hereketlerini...

DOWAMY
28 Iýun

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRI TÜRKI DILLI DÖWLETLERIŇ HYZMATDAŞLYK GEŇEŞINIŇ BAŞ SEKRETARY BILEN DUŞUŞDY

2021-nji ýylyň 28-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow iş sapary bilen Aşgabada gelen Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň (Türki Geňeşiň) Baş sekretary B.Amreýew bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistanyň bu formatdaky döwletleriň arasynda işjeň hyzmatdaşlygy ilerletmäge gönükdirilen Türki Geňeş bilen özara gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýynyň derejesini we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Duşuşykda Geňeş tarapyndan gurnalýan ýokary dereje...

DOWAMY
28 Iýun

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW WE GYRGYZ RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTI SADYR ŽAPAROW STRATEGIKI HYZMATDAŞLYGY GIŇELTMEGIŇ MESELELERINI ARA ALYP MASLAHATLAŞDYLAR

Öň hem habar berlişi ýaly, 2021-nji ýylyň 27-nji iýunynda Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Türkmenistana resmi sapar bilen geldi. Saparyň birinji gününde Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparow Söwda-senagat edarasyna bardy, ol ýerde Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisi bilen tanyşdy hem-de türkmen-gyrgyz ykdysady forumyna gatnaşdy. Saparyň ikinji gününde, 28-nji iýunda ir bilen ýokary derejeli myhman onuň üçin niýetlenen rezidensiýasyndan Aşgabadyň merkezinde ýerleşen...

DOWAMY
27 Iýun

GYRGYZ RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTI RESMI SAPAR BILEN TÜRKMENISTANA GELDI

Şu gün, 2021-nji ýylyň 27-nji iýunynda Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Nurgožoýewiç Žaparowyň Türkmenistana iki günlük resmi sapary başlandy. Saparyň dowamynda Sadyr Žaparow Gypjak obasyna bardy we bu ýerde Türkmenistanyň ilkinji Prezidentiniň ýadygärligini hatyralap, kümmete gül çemenini goýdy we Türkmenbaşynyň Ruhy metjidine baryp gördi. Soňra Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň ulag kerweni Türkmenistanyň Garaşsyzyk binasyna ugrady, bu ýerde belent mertebeli myhman gül çemenini...

DOWAMY