RSS

SOŇKY HABARLAR

11 Iýun

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRINIŇ ORUNBASARY YSLAM HYZMATDAŞLYK GURAMASYNYŇ MASLAHATYNA GATNAŞDY

2020-nji ýylyň 10-njy iýunynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Ýerine ýetiriji toparynyň Daşary işler ministrler derejesindäki maslahaty geçirildi. Bu maslahata Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň Daşary işler ministrleri gatnaşdylar. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary wekilçilik etdi. Duşuşygyň dowamynda häzirki wagtda ýer ýüzünde ýüze çykan adamzat ýokanjynyň täze görnüşiniň – COVID-19 koronawirusynyň  dünýä ýetir...

DOWAMY
10 Iýun

TÜRKMEN TARAPY YHÖG-NYŇ SEBITLEÝIN DUŞUŞYGYNA GATNAŞDY

2020-nji ýylyň 10-njy iýunynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň (YHÖG) Merkezi Aziýa ýurtlarynda hususy pudagyň dikeldilmegine ýardam bermeklige bagyşlanan sebitleýin duşuşyk geçirildi.   Ministrler derejesinde geçirilen onlaýn duşuşyga YHÖG-nyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça Başlangyjyna gatnaşyjy ýedi ýurduň çökgünlige garşy çäreleriň işlenilip düzülmegine we durmuşa ornaşdyrylmagyna jogapkär döwlet edaralarynyň ýokary wezipeli wekilleri, hususy pudagyň wekilleri, halkara bilermenl...

DOWAMY
9 Iýun

PARLAMENT AGZALARY ÜÇIN COVID-19 KESELINE JOGAP HEREKETLERINE WE DURNUKLY ÖSÜŞ MAKSATLARYNA BAGYŞLANAN GLOBAL ONLAÝN-MEJLIS GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 9-njy iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly parlament agzalary üçin COVID-19 keseline jogap hereketlerine we Durnukly ösüş maksatlaryna bagyşlanan global onlaýn-mejlis geçirildi.    Çäre Parlamentara Bileleşigi, BMG-niň Durnukly ösüş çözgütleri boýunça ulgamy hem-de Global maksatlara ýetmek boýunça parlamentariýler tarapyndan guraldy. Bu onlaýn-mejlisiň işine dünýäniň ähli sebitleriniň döwletleriniň parlament agzalary hem-de jemgyýetçilik saglygy, ykdysadyýet we beýleki...

DOWAMY
9 Iýun

MERKEZI AZIÝA ÝURTLARYNYŇ PARLAMENTARIÝLERINIŇ ÝHHG-NIŇ PA-NYŇ BAŞLYGY BILEN ONLAÝN MASLAHATLAŞMALAR GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 9-njy iýunynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Parlamentleriniň ýolbaşçylarynyň ÝHHG-niň Parlament Assambleýasynyň başlygy G.Tsereteli bilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly maslahatlaşmalary geçirildi. Onlaýn-sessiýada türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň orunbasary wekilçilik etdi. Mejlisde sebit meseleleri boýunça giňişleýin ara alyp maslahatlaşmalar geçirildi we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň parlamentariýleri ÝHHG-niň PA-sy bilen maksadalaýyk özarahereketleriň dowam...

DOWAMY
9 Iýun

TÜRKMEN-EÝRAN SERHEDINDIŇ ÇÄGINDE TÄZE AWTOMOBIL KÖPRÜSINIŇ AÇYLYŞ DABARASYNA BAGYŞLANAN DUŞUŞYK

2020-nji ýylyň 8-nji iýunynda türkmen-eýran serhedindiň çägindäki «Sarahs-Sarahs» gözegçilik-geçiriş nokadynda Tejen derýasynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň açylyş dabarasy geçirildi. Çäre Türkmenistanyň sungat ussatlarynyň çykyşlary bilen utgaşdy we dabaraly ýagdaýda geçirildi. Bu ajaýyp çäre mynasybetli günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň ýokary wezipeli wekilleriniň wideokonferensiýa görnüşindäki duşuşygy geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenista...

DOWAMY
5 Iýun

TÜRKMENISTANYŇ ÝITI ÝOKANÇ KESELE GARŞY TAÝÝARLYGYNY WE DESSIN ÇÄRELERIŇ GÖRÜLMEGINI ÜPJÜN ETMEGIŇ MEÝILNAMASYNYŇ DURMUŞA GEÇIRILMEGI BOÝUNÇA BRIFING GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 5-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde halkara guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlygyň netijesinde milli derejede kabul edilen Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegi boýunça brifing geçirildi.   Brifinge Türkmenistanyň Daşary işler, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleriniň, şeýle-de degişli pudak edaralarynyň ýolbaşçylary we wekilleri, ýurdumyzda işleýän d...

DOWAMY
5 Iýun

DAŞARY SYÝASAT EDARASYNYŇ ÝOLBAŞÇYSY SANKT-PETERBURG ŞÄHERINIŇ HÖKÜMETINIŇ AGZASY BILEN GEPLEŞIKLERI GEÇIRDI

2020-nji ýylyň 5-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Sankt-Peterburg şäheriniň Hökümetiniň agzasy – Daşary aragatnaşyklar komitetiniň başlygy Ý.Grigorýew bilen onlaýn gepleşikleri geçirildi. Duşuşyga türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministri S.Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Söhbetdeşligiň barşynda taraplar ikitaraplaýyn türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň meselelerini hem-de ýurdumyzyň Russiýa Federasiýasynyň sebitleri bilen işjeň häsiýete eýe...

DOWAMY