RSS

SOŇKY HABARLAR

18 Dek

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI MIGRASIÝA BOÝUNÇA HALKARA GURAMASYNYŇ BAŞ DIREKTORY A.WITORINO BILEN DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 17-nji dekabrynda Bosgunlar boýunça birinji Global Forumynyň çäklerinde Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Migrasiýa boýunça Halkara guramasynyň merkezi edara binasynda, bu guramanyň Baş direktory Antonio Witorino bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistanyň MHG bilen hyzmatdaşlygynyň oňyn tejribesi barada belläp geçdiler. Bosgunlaryň we raýatlygy bolmadyk şahslaryň hukuklarynyň üpjün edilmegi, adam söwdas...

DOWAMY
18 Dek

TÜRKMENISTAN DOGANLYK OWGANYSTANA NOBATDAKY YNSANPERWER KÖMEGINI BERDI

2019-njy ýylyň 17-nji dekabrynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat welaýatynyň Turgundy şäherçesinde Türkmenistanyň ynsanperwer kömeginiň berilmegi — dostlukly ýurduň ykdysady hajatlary üçin kuwwatly elektroenergetika enjamlarynyň gowşurylmagy mynasybetli dabara boldy. Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň noýabrynda gol çeken Buýrugyna laýyklykda, owgan tarapyna güýjenmesi 220/110/10 kW, kuwwatlylygy 125 MWt bolan transformatory degişli enjamlary bilen bilelikde ynsanperwer kömek hökmünde b...

DOWAMY
18 Dek

BOSGUNLAR BOÝUNÇA BIRINJI GLOBAL FORUMYNYŇ IŞINE TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET MIGRASIÝA GULLUGYNYŇ WEKILIÝETINIŇ GATNAŞMAGY

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet 2019-njy ýylyň 17-18-nji dekabry aralygynda BMG-niň Ženewadaky edarasynda geçirilýän Bosgunlar boýunça birinji Global Forumynyň işine gatnaşýar. Foruma dünýäniň döwletleriniň ýokary derejeli ýolbaşçylary, halkara guramalaryň ýolbaşçylary, bilermenler, hökümete degişli däl guramalaryň wekilleri hem-de hususy kärhanalaryň we kompaniýalaryň wekilleri gatnaşýarlar. Ženewada geçirilýän Forumyň açylyş dabarasynyň b...

DOWAMY
17 Dek

MAÖADSM-NIŇ BINASYNDA MERKEZI AZIÝA DÖWLETLERINIŇ SUW WE ENERGETIKA SERIŞDELERINI REJELI ULLANMAK IŞI ÜÇIN TÄZE TEHNOLOGIÝALARY WE INNOWASIÝALARY ULLANMAK BOÝUNÇA OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 17-nji dekabrynda Merkezi Aziýa uçin Öňüni alyş Diplomatiýasynyň sebitleýin merkeziniň binasynda Merkezi Aziýa döwletleriniň suw we energetika serişdelerini rejeli ullanmak işi üçin täze tehnologiýalary we innowasiýalary ullanmak boýunça okuw maslahaty geçirildi. Okuw maslahatynyň maksady suw we energetia hyzmatdaşlygy ulgamynda halkara kanunçylyk namalary we standartlary barada çuňlaşdyrylan maglumatlary bermek, şeýle hem maksatlaýyn iş toparynyň maksatnamasynyň ýagdaýyny, iş...

DOWAMY
16 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DIM-NDE BMG BILEN BILELIKDÄKI MAKSATNAMA GOL ÇEKIŞLIK DABARASY GEÇIRILDI

Şu gün, 2019-njy ýylyň 16-njy dekabrynda “Ýerli derejede hemmetaraplaýyn ýokary hilli durmuş hyzmatlaryny girizmek arkaly durmuş goraglylygy ulgamyny kämilleşdirmek” atly BMG bilen bilelikdäki maksatnama gol çekişlik dabarasy geçirildi. Türkmen tarapyndan resminama Daşary işler ministri Raşid Meredow gol çekdi. BMG tarapyndan agzalan resminama BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy Ýelena Panowa gol çekdi. Bu taslamada durmuş hyzmatlary ulgamyny kämilleşdirmek we bu ugurda BMG-niň d...

DOWAMY
16 Dek

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI MERKEZI AZIÝANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLERINIŇ ORUNBASARLARYNYŇ HER ÝYLKY DUŞUŞYGYNA GATNAŞDY

2019-njy ýylyň 14-nji dekabrynda Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Daşkent şäherinde geçirilen Merkezi Aziýanyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň her ýylky duşuşygyna gatnaşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar sebitdäki hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň, halkara guramalarynyň çäginde hyzmatdaşlyk etmegiň meseleleriniň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar hem-de halkara gün tertibiniň wajyp meseleleri boýunça pikir alyşd...

DOWAMY
14 Dek

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI «ITALIÝA WE MERKEZI AZIÝA: ÖZARA DÜŞÜNIŞMEGI, HYZMATDAŞLYGY WE ARKALAŞYGY BERKITMEK» ATLY HALKARA MASLAHATYNA GATNAŞDY

2019-njy ýylyň 13-nji dekabrynda Italiýanyň Rim şäherinde «Italiýa we Merkezi Aziýa: özara düşünişmegi, hyzmatdaşlygy we arkalaşygy berkitmek» atly halkara maslahaty geçirildi. Bu çärä Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti gatnaşdy. Bu «Italiýa we Merkezi Aziýa» formatyndaky ilkinji duşuşyk bolup, ol sebitiň ýurtlarynyň we Italiýanyň hyzmatdaşlygynyň ugurlarynyň we ýollarynyň kesgitlenilmegi üçin giň mümkinçilikleri döreder. Maslahatyň barşynda oňa...

DOWAMY