RSS

SOŇKY HABARLAR

16 Iýul

TÜRKMENISTANYŇ WE GYRGYZ RESPUBLIKASYNYŇ DAŞARY SYÝASY EDARALARYNYŇ ÝOLBAŞÇYLARYNYŇ TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIGI

2020-nji ýylyň 16-njy iýulynda Türkmenistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministrleri R.Meredowyň we Ç.Aýdarbekowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.  Gepleşikleriň dowamynda ministrler ikitaraplaýyn we sebitleýin gün tertibiniň çäklerinde birnäçe meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.  Hususan-da, diplomatlar syýasy-diplomatik gatnaşyklaryň ösdürilmegine, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna özara gyzyklanmalaryny tassykladylar. T...

DOWAMY
16 Iýul

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRI «MERKEZI AZIÝA – HYTAÝ» FORMATYNDAKY MINISTRLER DEREJESINDÄKI BIRINJI DUŞUŞYGA GATNAŞDY

2020-nji ýylyň 16-njy iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow «Merkezi Aziýa – Hytaý» formatyndaky ministrler derejesindäki birinji duşuşygyna sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gatnaşdy. Mejlise Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyzystan Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň, Özbegistan Respublikasynyň hem-de Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministrleri gatnaşdylar. Konstruktiw ýagdaýda geçen gepleşikleriň dowamynda taraplar syýasy-diplomatik ug...

DOWAMY
15 Iýul

BSGG-NIŇ ÝEWROPA SEBITLEÝIN EDARASYNYŇ WEKILIÝETINIŇ TÜRKMENISTANA BOLAN SAPARYNYŇ NETIJELERI BOÝUNÇA BRIFING

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň (BSGG ÝSE) konsultatiw-tehniki wekiliýetiniň bilermenleriniň Türkmenistana bolan saparynyň netijeleri boýunça brifing geçirildi. Mälim bolşy ýaly, BSGG ÝSE-nyň adatdan daşary ýagdaýlaryň meseleleri boýunça baş hünärmeni Katrin Smolwud missiýa baştutanlyk etdi. Brifinge Türkmenistanyň Daşary işler, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Oba hojalyk...

DOWAMY
15 Iýul

BÜTINDÜNÝÄ SAGLYGY GORAÝYŞ GURAMASYNYŇ ÝEWROPA BOÝUNÇA SEBITLEÝIN EDARASYNYŇ BILERMENLERINIŇ SAPARYNYŇ JEMLERI BOÝUNÇA DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa boýunça sebitleýin edarasynyň konsultatiw-tehniki missiýasynyň bilermenleriniň Türkmenistana saparynyň jemleri we hyzmatdaşlygyň geljekki wajyp ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak boýunça duşuşyk geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň ýolbaşçylary, şeýle hem Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň weki...

DOWAMY
15 Iýul

GURLUŞYK PUDAGYNDA IKITARAPLAÝYN HYZMATDAŞLYK MESELELERI BOÝUNÇA TÜRKMEN-RUS GEPLEŞIKLERI GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gurluşyk we gurluşyk materiallary pudagynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça türkmen-rus gepleşikleri geçirildi.   Türkmen tarapyndan duşuşyga Senagat we gurluşyk önümçiligi ministriniň orunbasary M.Orazowyň ýolbaşçylygynda şol ministrligiň wekilleri gatnaşdylar. Rus tarapyna Sankt-Peterburg şäheriniň gurluşyk komitetiniň başlygy I.Kreslawskiý ýolbaşçylyk etdi, şeýle-de Sankt-Peterburgyň daşary aragatnaşyklar boý...

DOWAMY
13 Iýul

TÜRKMENISTANYŇ, AZERBAÝJANYŇ WE OWGANYSTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLERI HYZMATDAŞLYGYŇ DERWAÝYS MESELELERINI ARA ALYP MASLAHATLAŞDYLAR

2020-nji ýylyň 13-nji iýulynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Elmar Mamedýarow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň wezipesini w.ýe.ýe. Mohammed Hanif Atmaryň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi. Mejlisiň barşynda taraplar üç döwletiň arasyndaky syýasy-diplomatik gepleşikleriň ýokary derejesini nygtap geçdiler. Şu aýyň başynda Türkmenistanyň, Az...

DOWAMY
11 Iýul

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ GAZAGYSTAN RESPUBLIKASYNYŇ ILKINJI PREZIDENTI BILEN TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIGI

2020-nji ýylyň 10-njy iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti – Ýelbasy Nursultan Nazarbaýew bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy. Söhbetdeşligiň başynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Nursultan Nazarbaýewi 80 ýaş toýy bilen gutlady hem-de oňa berk jan saglygyny, egsilmez güýç-gaýrat we Gazagystanyň halkynyň abadançylygyna gönükdirilen jogapkärli işinde üstünlikleri arzuw etdi. Söhbetdeşler Türkme...

DOWAMY