RSS

SOŇKY HABARLAR

21 Ýan

HALK HÄKIMIÝETINIŇ ÝOKARY WEKILÇILIKLI EDARASY — TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATY DÖREDILDI

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi Şu gün, 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda, paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe mähriban Watanymyzda şöhratly pederlerimiziň halk häkimiýetliligi baradaky milli däpleri dö...

DOWAMY
21 Ýan

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy hakynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer syýasaty üstünlikli durmuşa geçirip, demokratik, hukuk we dünýewi döwletiň berk binýadyny tutmakda, uzak ýyllaryň dowamynda döwlet we jemgyýetçilik işinde işlemek bilen, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistany hemmetaraplaýyn ösdürmekde, onuň halkara abraýyny, jemgyýetimiziň bitewüligini, halkyň agzybirligini we jebisligini berkitmekde asyrlara baraba...

DOWAMY
20 Ýan

AHAL WELAÝATYNYŇ BAŞ METJIDINIŇ DÜÝBI TUTULDY

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýakynda Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine amala aşyran iş saparynyň barşynda sähetli günleriň birinde il içinde sylaglanýan ýaşulularyň gatnaşmagynda welaýatyň baş metjidiniň düýbüni tutmagyň maksadalaýyk boljakdygyny aýdyp, beren ak patasyndan ugur alnyp, sähetli anna gününde bu mukaddes işe girişildi. Metjidiň düýbüniň tutulyşyna Türkmenistanyň il sylagly ýaşululary bilen birlikde ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň agzalary, minist...

DOWAMY
20 Ýan

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGYNYŇ RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ HÖKÜMETINIŇ BAŞLYGY BILEN DUŞUŞYGY

Şu gün, 2023-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň düýn resmi sapar bilen ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustin bilen duşuşygynyň dowamynda döwletara gatnaşyklary ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşyk başlamazdan ozal, Gahryman Arkadagymyz hem-de belent mertebeli myhman iki ýurduň Döwlet baýdaklarynyň öňünde surata düşdüler. Milli Geňeşiň Halk Ma...

DOWAMY
20 Ýan

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ HÖKÜMETINIŇ BAŞLYGY BILEN GEPLEŞIKLERI GEÇIRDI

Şu gün, 2023-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Türkmenistanda resmi saparda bolýan Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustin bilen gepleşikleri geçirdi. Iki ýurduň Döwlet baýdaklarynyň öňünde surata düşmek dabarasyndan soňra, ikiçäk duşuşyk geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygyny Aşgabatda mübärekläp, onuň bu saparynyň Türkmenist...

DOWAMY
20 Ýan

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ TATARYSTAN RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTI BILEN DUŞUŞYGY

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşdy. Mälim bolşy ýaly, dostlukly ýurduň aýry-aýry sebitleri, şol sanda Tatarystan bilen hyzmatdaşlyk netijeli döwletara gatnaşyklarynyň möhüm ugrudyr, bu sebit bilen biziň ýurdumyzy öňden gelýän, taryhy taýdan emele gelen hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna, özara hormat goýmak hem-de goldamak ýörelgelerine esaslanýan  y...

DOWAMY
20 Ýan

RUSSIÝANYŇ HÖKÜMETINIŇ BAŞLYGYNYŇ TÜRKMENISTANA SAPARYŇ ÇÄKLERINDE IKITARAPLAÝYN RESMINAMALARYŇ TOPLUMYNA GOL ÇEKILDI

Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustiniň Türkmenistana resmi saparyň çäklerinde birnäçe ikitaraplaýyn resminama gol çekildi. Şol resminamalaryň hatarynda: – Migrasiýa babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy bilen Russiýa Federasiýasynyň Içeri işler ministrliginiň arasynda Ylalaşyk; – Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Federal gümrük gullugynyň (Russiýa Federasiýasy) arasynda işgärleri taýýarlamak ulgamynda hyzmatdaşlyk etme...

DOWAMY