RSS

SOŇKY HABARLAR

24 Sen

TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ MEJLISI

Şu gün, 2023-nji ýylyň 24-nji sentýarynda, paýtagtymyzda Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň öňüsyrasynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Döwletimiziň durmuşynda taryhy ähmiýetli waka öwrülen umumymilli forumyň gün tertibine ýurdumyzy mundan beýläk-de okgunly ösdürmäge, halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen düýpli ö...

DOWAMY
22 Sen

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTAN DAŞARY SYÝASAT ÜSTÜNLIKLERI BILEN TÄZE BELENTLIKLERE TARAP BARÝAR

Türkmenistan döwlet Garaşsyzlygyna eýe bolan gününden bäri geçen 32 ýylyň dowamynda netijeli we oňyn, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk, deňhukuklylyk hem-de özara hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat strategiýasyny yzygiderli we maksada okgunly amala aşyrýar. Türkmen döwletiniň häzirki zamanyň möhüm meselelerini çözmäge işjeň, tagallalary jebisleşdirmek bilen gatnaşmagy, gyzyklanma bildirýän ähli taraplar bilen oňyn halkara dialogyň giňeldilmegine hemmetaraplaýyn ýa...

DOWAMY
22 Sen

OLEG KONONENKO KOSMOSDAN TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINI DOGLAN GÜNI BILEN GUTLADY

Häzirki wagtda Halkara kosmos stansiýasynda iş alyp barýan Türkmenistanyň Gahrymany, kosmos işi boýunça "Roskosmos" döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt synagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenko Halkara kosmos stansiýasyndan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi. Oleg Kononenko tüýs ýürekden gutlaglaryny aýdyp, Türkmenistanyň Prezidentine berk jan saglygyny, jogapkärli döwlet işi...

DOWAMY
22 Sen

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY SERDAR BERDIMUHAMEDOWA

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti! Sizi doglan günüňiz mynasybetli Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň adyndan tüýs ýürekden, mähirli gutlaýaryn. Siziň berkarar Watanymyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmäge, ykdysady kuwwatyny artdyrmaga, mähriban halkymyzyň durmuş hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilen döwrebap özgertmeleriňiziň, parahatçylyk, dostluk ýörelgelerine esaslanýan içeri we daşary syýasatyňyzyň, döretmek we gurmak başlangyçlaryňyzyň elmydama rowaçlyklara, üs...

DOWAMY
22 Sen

ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову. «В России высоко ценят Ваш личный вклад в развитие отношений углубленного стратегического партнерства между нашими странами, плодотворного сотрудничества на всех направлениях. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах о...

DOWAMY
20 Sen

ЖУРНАЛИСТЫ ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В КОНКУРСЕ «КАСПИЙ БЕЗ ГРАНИЦ»

Сотрудники газеты «Туркменистан» заняли призовые места в Международном конкурсе «Каспий без границ». Так, работе Айгуль Рахимовой «Содружество. Дружба. Сердечность» присуждено первое место в номинации «Свежий взгляд». Фотоработы о развитии сотрудничества прикаспийских стран Иламана Чуриева заняли второе место в номинации «ФотоКаспий», сообщает издание bloknot-astrakhan.ru. Всего же в конкурсе было 5 номинаций: «ФотоКаспий», «Открывая страны Каспия», «Каспий – территория здоровья», «Человек...

DOWAMY
20 Sen

AŞGABATDA DÜNÝÄ TÜRKMENLERINIŇ YNSANPERWER BIRLEŞIGINIŇ XXIV MASLAHATY GEÇIRILDI

Şu gün, 2023-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda, ýurdumyzyň baş baýramy bolan Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV maslahaty geçirildi. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda geçirilen foruma daşary ýurtlarda kowçum bolup ýaşaýan türkmenleriň wekilleri we Watanymyzyň dürli künjeklerinden...

DOWAMY