RSS

SOŇKY HABARLAR

20 Dek

DÖM-NYŇ DURMUŞA GEÇIRILMEGI BOÝUNÇA IŞ TOPARYNYŇ WE BMG-NIŇ AGENTLIKLERINIŇ ÝOLBAŞÇYLARYNYŇ BILELIKDÄKI MEJLISI

2019-njy ýylyň 20-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde maglumatlaryň ýygnalmagy we ýaýradylmagy boýunça teklip edilýän platformanyň deslapky görnüşiniň görkezilmegi maksady bilen Durnukly Ösüş Maksatlarynyň ornaşdyrylmagy boýunça Iş toparynyň we BMG-niň agentlikleriniň ýolbaşçylarynyň bilelikdäki mejlisi geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaçylary, BMG-niň agentlikleriniň we düzüm birlikleriniň Türkmenistandaky wekilhan...

DOWAMY
20 Dek

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI RUSSIÝA FEDERASIÝASYNA IŞ SAPARY BAŞLADY

2019-njy ýylyň 20-nji dekabrynda Türmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasyna iş sapary başlandy. Saparyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti GDA agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygyna gatnaşar. 2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda, ýagny Türkmenistanyň GDA başlyklyk edýän ýylynda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisinde bu resmi däl görnüşdäki duşuşygy geçirmeklik ylalaşyldy.

DOWAMY
19 Dek

GAZAGYSTANDA BMG-NIŇ ARAL DEŇZINIŇ BASSEÝNI ÜÇIN ÝÖRITE MAKSATNAMASYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 18-19-njy dekabrynda Almaty şäherinde “Suw serişdelerini durnukly dolandyrmak ulgamynda innowasion ýollar we çözgütler hem-de olary Merkezi Aziýanyň şertlerinde ulanmak mümkinçiligi” atly sebitleýin maslahat geçirildi. Maslahatda suw serişdelerini dolandyrmak ulgamynyň 150-den gowrak bilermenleri ýygnandylar we onuň işine Merkezi Aziýanyň bäş döwletiniň wekilleri, döwlet edaralarynyň, suw serişdelerini dolandyrmak ulgamynyň ygtyýarly wekilleri, alymlar, bilermenler, halkara mal...

DOWAMY
19 Dek

ŽENEWADA SPECA ÝURTLARYNYŇ ILÇILERINIŇ DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 18-nji dekabrynda BMG-niň Ženewadaky edarasynyň Türkmen otagynda şu ýylyň 18-21-nji noýabrynda Aşgabat şäherinde geçirilen BMG-niň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadyýetleri üçin Ýörite maksatnamasynyň (SPECA) “Aşgabatdaky SPECA günleriniň” netijelerini hem-de onyň Gaznasynyň döredilmeginiň mümkinçilikerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen SPECA ýurtlarynyň Ilçileriniň duşuşygy geçirildi. Duşuşyga BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň (UNECE) Ýerine ýetiriji sekretary O.A...

DOWAMY
19 Dek

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETINIŇ BMG-NIŇ BOSGUNLARYŇ IŞI BARADAKY ÝOKARY KOMISSARYNYŇ KÖMEKÇISI BILEN DUŞUŞYGY

2019-njy ýylyň 18-nji dekabrynda Bosgunlar boýunça birinji Global Forumyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýetiniň BMG-niň Ženewadaky edarasynda, BMG-niň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissarynyň kömekçisi Gillian Triggs bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň başynda türkmen wekiliýeti BMG-niň Ženewadaky edarasynda, BMG-niň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissarynyň Müdirligini Bosgunlar boýunça birinji Global Forumynyň ýokary derejede guralandygy, şeýle hem bu wajyp çäräniň üstünlikli geçir...

DOWAMY
18 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE BMG-NIŇ ARAL DEŇZINIŇ BASSEÝNI BOÝUNÇA ÝÖRITE MAKSATNAMASYNYŇ ÖSÜŞI BOÝUNÇA KÖPTARAPLAÝYN GEŇEŞMELER GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 18-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Aral deňziniň basseýni boýunça ýörite maksatnamasynyň ösüşi boýunça köptaraplaýyn geňeşmeler geçirildi. Geňeşmeleriň barşynda oňa gatnaşyjylar Birleşen Miletler Guramasy bilen Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň arasyndaky häzirki wagtdaky ýagdaýy we hyzmatdaşlykdaky bar bolan tejribäni ara alyp maslahatlaşyp, iki Guramanyň arasyndaky gol çekilen resminamalary belläp geçdiler. Çykyş edenler BMG-niň Baş Assa...

DOWAMY
18 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DIM-NIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTYNDA “DEŇIZ GIŇIŞLIKLERINI ÇÄKLENDIRMELERIŇ ATLASYNYŇ” TANYŞDYRYLYŞ DABARASY

2019-njy ýylyň 18-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Deňiz giňişliklerini çäklendirmeleriň atlasy” atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Çärä Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, TDIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň, Türkmenistanyň Hazar deňzi institutynyň, ýurdumyzyň dürli ministrlikleriň, pudaklaýyn edaralaryň, ylmy we okuw eda...

DOWAMY