RSS

SOŇKY HABARLAR

14 Okt

HYTAÝ HALK RESPUBLIKASYNYŇ BAŞLYGYNYŇ TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINE ÝAZAN HATY GELIP GOWUŞDY

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna iberen hatynda, Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin Döwlet Baştutanyny BMG-niň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatyna gatnaşmaga çagyrýar. "2021-nji ýylyň 14-16-njy oktýabry aralygynda gibrid görnüşinde Pekin şäherinde HHR-iň hökümeti “Durnukly ulag ulgamy, durnukly ösüş” atly Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatyny guraýar. Maslahatyň açylyş dabarasy 14-nji...

DOWAMY
14 Okt

TÜRKMENISTANYŇ YLYMLAR AKADEMIÝASYNDA ÝUNESKO-NYŇ «PARAHATÇYLYK ÝATLAMASY» MAKSATNAMASY BOÝUNÇA OKUW SEMINARY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 13-14-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda ÝUNESKO-nyň «Parahatçylyk ýatlamasy» maksatnamasy boýunça okuw seminary geçirildi. Oňa ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň sekretariatynyň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň wekilleri, ýurdumyzyň muzeý işgärleri, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyp-mugallymlary gatnaşdy. Seminard...

DOWAMY
13 Okt

TÜRKMENISTANYŇ BMG-NIŇ TERRORÇYLYGA GARŞY GÖREŞMEK BOÝUNÇA MÜDIRLIGI BILEN BILELIKDÄKI IŞLERINIŇ ILERI TUTULÝAN UGURLARY ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

Şu gün, 13-nji oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Baş Sekretarynyň orunbasary, BMG-niň Terrorçylyga garşy göreşmek boýunça müdirliginiň ýolbaşçysy Wladimir Woronkow bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda taraplar Türkmenistanyň we BMG-niň arasyndaky giň gerimli strategiki hyzmatdaşlygyň işjeň häsiýetini belläp geçdiler. Bu ugurda türkmen tarapy BMG-niň Terrorçylyga garşy göreşmek boýunça müdirligi bilen alnyp barylýan...

DOWAMY
13 Okt

SAUD ARABYSTANY PATYŞALYGYNYŇ ADATDAN DAŞARY WE DOLY YGTYÝARLY ILÇISI YNANÇ HATLARYNYŇ NUSGALARYNY GOWŞURDY

2021-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Saud Arabystany Patyşalygynyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Said bin Osman Ahmed Suweýd bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda saud diplomaty Türkmenistanyň daşary syýasy edarasynyň ýolbaşçysyna özüniň ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy. Duşuşygyň başynda R.Meredow dostlukly ýurduň doly ygtyýarly wekilini jogapkärçilikli wezipä belenilmegi...

DOWAMY
13 Okt

HALKARA SÖWDA MERKEZI TÄJIRÇILIK DIPLOMATIÝASY BOÝUNÇA ONLAÝN OKUW MASLAHATY GURNADY

2021-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda “Ready4Trade Merkezi Aziýa” atly taslamanyň çäklerinde Halkara söwda merkeziniň gurnamagynda, täjirçilik diplomatiýasy we söwda meseleleri bilen bagly gepleşikleri alyp barmak boýunça üç günlük okuw maslahaty başlandy. Okuw maslahatyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we beýleki degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň wekilleri hem-de Halkara söwda merkeziniň wekilleri gatnaşdylar. “Ready4Trade Merkezi Aziýa” taslamasy serhetara talaplaryny...

DOWAMY
12 Okt

TÜRKMENISTAN AZIÝADA ÖZARA HYZMATDAŞLYK WE YNAMY BERKITMEK ÇÄRELERI BOÝUNÇA GEŇEŞIŇ MEJLISINE GATNAŞDY

2021-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda Nur-Soltan şäherinde Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiniň (CICA) daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygy geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Gazagystana sapary guraldy. Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart...

DOWAMY
12 Okt

TÜRKMENISTANYŇ WE HINDISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLERI HYZMATDAŞLYGY ÖSDÜRMEGIŇ MESELELERINI ARA ALYP MASLAHATLAŞDYLAR

2021-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiniň daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Hindistan Respublikasynyň Daşary işler ministri Subrahmaniýam Jaýşankar bilen ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirdi. Işjeň ýagdaýda geçirilen söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň syýasy, ykdysady, medeni-ynsanperwer hem-de beýleki ileri tutulýan ulgamlardaky özara bähbitli hyzmatdaşly...

DOWAMY