RSS

SOŇKY HABARLAR

10 Mar

DÖWLET BAŞTUTANYMYZ KUWEÝTE WE BIRLEŞEN ARAP EMIRLIKLERINE RESMI SAPARLARY AMALA AŞYRAR

9-njy martda geçirilen Hökümetiň mejlisinde habar berilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine hem-de Birleşen Arap Emirliklerine ýakyn wagtda meýilleşdirilen resmi saparlaryna taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, Ýakyn Gündogaryň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň we giňeltmegiň ýurdumyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygy bellenildi. Döwlet Baştutanymyz Kuweýt we BAE bilen gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigini kanag...

DOWAMY
10 Mar

BMG-NIŇ ADAM HUKUKLARY BARADAKY GEŇEŞI MERKEZI AZIÝADA ADAM HUKUKLARYNY GORAMAK BOÝUNÇA BILELIKDÄKI BEÝANNAMANY KABUL ETDI

2018-nji ýylyň 9-njy martynda BMG-niň Adam hukuklary baradaky Geňeşi (BMG AHG) Adam hukuklarynyň Ählumumy Jarnamasynyň 70-ýyllygynyň çarçuwasynda Merkezi Aziýada adam hukuklaryny goramak boýunça Bilelikdäki Beýannamany kabul etdi. Bu resminama Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynyň maksatlaryna we wezipelerine hem-de Adam hukuklarynyň Ählumumy Jarnamasynyň maksatlaryna we ýörelgelerine laýyklykda adam hukuklaryny we esasy azatlyklaryny goramaklyga we bu ugurd...

DOWAMY
8 Mar

TÜRKMENISTAN WE TATARSTAN RESPUBLIKASY HYZMATDAŞLYGYŇ GIŇ GERIMI BOÝUNÇA MESELELERI ARA ALYP MASLAHATLAŞDYLAR

2018-njy ýylyň 7-nji martynda Aşgabat şäherinde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-tatar iş toparynyň bäşinji mejlisi geçirildi. Oňa iki ýurduň öňdenbaryjy ministrlikleriniň, pudak edaralarynyň we kärhanalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Mejlise türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri B.Bazarow, tatar tarapyndan Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Tatarstan Respublikasynyň Sena...

DOWAMY
7 Mar

DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINDE RUSSIÝA FEDERASIÝASYNYŇ YKDYSADY ÖSÜŞ MINISTRLIGINIŇ ORUNBASARY BILEN DUŞUŞYK BOLDY

2018-nji ýylyň 6-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus iş toparynyň çäklerinde söwda we maýa goýuma ýardam bermek boýunça Ýokary derejedäki toparynyň 5-nji mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen A.W.Gruzdewyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk boldy. Duşuşygyň barşynda taraplar ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus iş toparynyň çäklerinde söwda we maýa goýuma ýardam bermek boýunça Ýokary derejedäki t...

DOWAMY
7 Mar

TÜRKMENISTANYŇ DIM-NDE GDA-NIŇ ÝERINE ÝETIRIJI KOMITETINIŇ BAŞLYGY –ÝERINE ÝETIRIJI SEKRETARYNYŇ BIRINJI ORUNBASARY BILEN DUŞUŞYK

2018-nji ýylyň 6-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Türkmenistanyň parlament saýlawlarynyň monitoringi üçin GDA-niň Synçylar wekiliýetine baştutanlyk edip türkmen paýtagtyna gelen GDA-niň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy –Ýerine ýetiriji sekretarynyň birinji orunbasary W.Guminskiý bilen duşuşdy. 2018-nji ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlaryna görülýän taýýarlyklar maslahatlaşmalaryň esasy temasyna öwrüldi. GDA-ni...

DOWAMY
7 Mar

BERLINDE SAGLYGY GORAÝYŞ BOÝUNÇA VII TÜRKMEN-GERMAN FORUMY GEÇIRILDI

2018-nji ýylyň 5 - 6-njy martynda Berlinde saglygy goraýyş boýunça nobatdaky, VII türkmen-german forumy geçirildi. Onda lukmançylyk ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň netijeleri ara alnyp maslahatlaşyldy we geljek üçin täze ugurlara garaldy. Bu gezek ortopediýa, şol sanda çagalar ortopediýasy hem-de fizioterapiýa meselelerine üns berildi. Türkmenistanda we Germaniýada lukmançylygyň bu ugurlarynyň ýagdaýy boýunça çykyşlar guraldy, keselleriň öňüni alyş işi şöhlelendirildi, ortopediýa tehni...

DOWAMY
6 Mar

AŞGABATDA SÖWDA WE MAÝA GOÝUM HYZMATDAŞLYGYNA ÝARDAM BERMEK BOÝUNÇA ÝOKARY DEREJEDÄKI TÜRKMEN-RUS TOPARY ÖZ IŞINE BAŞLADY

2018-nji ýylyň 5-nji martynda Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň şygary astynda hereket edýän Söwda we maýa goýum hyzmatdaşlygyna ýardam bermek boýunça Ýokary derejedäki topar öz işine başlady. Rus tarapynyň wekiliýetiniň düzümine döwlet düzümleriniň, dürli pudaklarda işleýän iri kärhanalaryň hem-de kompaniýalaryň ýolbaşçylary, Söwda we maýa goýum hyzmatdaşlygyna ýardam bermek boýunça Ýokary derejedäki toparyň agzalary girdi. Hökümet derejesinde gazanylan...

DOWAMY