RSS

SOŇKY HABARLAR

23 Apr

«TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY SYÝASATY WE DIPLOMATIÝASY» ŽURNALYNYŇ NOBATDAKY SANY ÇAPDAN ÇYKDY

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan neşire taýýarlanylan «Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» atly çärýekde bir gezek neşir edilýän ylmy-tejribe žurnalynyň şu ýylky birinji sany çapdan çykdy. Žurnal Türkmenistanyň Prezidentiniň Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani bilen onuň Türkmenistana resmi saparynyň dowamynda geçiren, şeýle-de Bahreýniň Patyşasy Hamad ibn Isa Al Halifanyň biziň ýurdumyza bolan döwlet saparynyň çäklerinde geçiren ýoka...

DOWAMY
21 Apr

STAMBULDA TÜRKMENISTANYŇ, AZERBAÝJANYŇ WE TÜRKIÝÄNIŇ ARASYNDA ENERGETIKA ULGAMYNDA HYZMATDAŞLYK BOÝUNÇA ÜÇTARAPLAÝYN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 19-njy aprelinde Stambulda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň arasynda energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça üçtaraplaýyn duşuşyk geçirildi. Duşuşykda Türkmenistana “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň başlygy Şahym Abdyrahmanow, Azerbaýjana – Energetika ministri Parwiz Şahbazow we Türkiýä – Energetika we tebigy serişdeler ministri Fatih Dönmez wekilçilik etdiler. Duşuşygyň barşynda ýurtlaryň arasynda energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we...

DOWAMY
19 Apr

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE GDA-NYŇ ÝERINE ÝETIRIJI KOMITETINIŇ WEKILIÝETI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 19-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistana iş sapary bilen gelen GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň Başlygynyň – Ýerine ýetiriji sekretarynyň birinji orunbasary W.A.Guminskiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň başynda myhman türkmen tarapyna myhmansöýerligi üçin minnetdarlyk bildirdi we GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň şu ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda ýurduň başlyklyk etmeginiň çäklerinde Türkmenistan t...

DOWAMY
19 Apr

СТУДЕНТЫ ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА ПРОВЕЛИ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

18 апреля 2019 года в Псковском государственном университете при поддержке Посольства Туркменистана в Российской Федерации прошло спортивное мероприятие «День здоровья» в рамках массовых физкультурно-спортивных и культурно-оздоровительных акций под девизом «Здоровье и счастье». Студенты ПГУ из Туркменистана приняли участие в соревнованиях по вольной борьбе, волейболу и мини-футболу. Так, в соревнованиях по вольной борьбе победу одержал Ибадулла Аллабергенов, студент 2 курса ФРФиИЯ, в волей...

DOWAMY
18 Apr

KOREÝA RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTI BALKAN WELAÝATYNA BARDY

2019-njy ýylyň 18-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşynyň halkara howa menziline geldi. Biraz wagtdan soňra dabaraly çäre mynasybetli iki ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen kenarýaka şäheriniň howa menzlinde Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň howa gämisi gondy. Belent mertebeli myhmana ýokary derejede hezzet-hormat edildi. Türkmenistanyň Prezidenti kärdeşini mähirli garşylady. Howa menzilinden Döwlet Baştutanlarynyň awtoulag kerweni Gyýanly şäher...

DOWAMY
17 Apr

KOREÝA RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTINIŇ TÜRKMENISTANA DÖWLET SAPARY

2019-njy ýylyň 16-njy aprelinde Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň saparynyň çäklerinde Türkmenistana döwlet sapary başlandy. 2019-njy ýylyň 17-nji martynda resmi garşylamak hem-de Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň döwlet baýdaklarynyň öňünde resmi taýdan surata düşmek dabarasyndan soňra  Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýanyň Prezidenti Mun Çže Ini «Oguzhan» Köşkler toplumyna çagyrdy, bu ýerde ikiçäk görnüşdäki türkmen-koreý gepleşikleri ge...

DOWAMY
17 Apr

TÜRKMENISTANDA TERRORÇYLYGYŇ MALIÝELEŞDIRILMEGINE WE GURAMAÇYLYKLY JENAÝATÇYLYGA GARŞY GÖREŞMEK BOÝUNÇA ÝHHG-NIŇ ÝOKARY DEREJELI SEBITLEÝIN MASLAHATY ÖZ IŞINE BAŞLADY

Merkezi Aziýa ýurtlaryndan, şeýle hem ÝHHG-niň hyzmatdaşlyk boýunça gatnaşyjy-döwletlerinden gelen 200 golaý wekiller we hyzmatdaşlary, şol sanda halkara guramalarynyň halkara bilermenleri 2019-njy ýylyň 17-nji aprelinde Aşgabatda öz işine başlan terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we guramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreşmek boýunça ÝHHG-niň ýokary derejeli sebitleýin maslahatyna gatnaşdylar.   Bu maslahat Türkmenistanyň Daşary işler hem-de Maliýe we ykdysadyýet ministrlikleriniň ýardam berm...

DOWAMY