RSS

SOŇKY HABARLAR

28 Maý

ÝEWROPA BILELEŞIGINIŇ DAŞARY IŞLER GULLUGY BILEN MERKEZI AZIÝA ÝURTLARYNYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLERINIŇ ORUNBASARLARYNYŇ ONLAÝN DUŞUŞYGY

2020-nji ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň, Ýewropa Bileleşiginiň Daşary işler gullugynyň Baş sekretary hanym Helga Şmidiň hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň gatnaşmaklarynda wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda gatnaşyjylar «Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa» ugry boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ähmiýetini hem-de häzirki ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşdylar. Taraplar bileli...

DOWAMY
28 Maý

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE DÖM-NYŇ MALIÝELEŞDIRILMEGINIŇ MESELELERI BOÝUNÇA HALKARA SEMINAR GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda sanly wideo aragatnaşyk arkaly «Durnukly Ösüş Maksatlaryny maliýeleşdirmek: maliýeleşdirmegiň integrirlenen milli gurallarynyň ähmiýeti» atly halkara seminar geçirildi. Duşuşyga Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadyýetleri üçin BMG-niň Maksatnamasyna (SPEKA) gatnaşyjy-ýurtlaryň, ýagny Owganystanyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň ministrleriniň derejesindäki...

DOWAMY
28 Maý

“MERKEZI AZIÝA – KOREÝA RESPUBLIKASY” HYZMATDAŞLYK FORUMYNYŇ SEKRETARIATYNYŇ WEKILLERI BILEN WIDEOARAGATNAŞYK ARKALY MEJLIS GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda “Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy” Hyzmatdaşlyk forumynyň sekretariatynyň wekilleri bilen wideoaragatnaşyk arkaly mejlis geçirildi. Onlaýn görnüşinde geçen duşuşygyň işine Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň ýolbaşçysy, Hyzmatdaşlyk forumynyň sekretariatynyň direktory hem-de Halkara söwdanyň Koreý assosiasiýasynyň wekilleri gatnaşdylar (KITA). Gepleşikleri geçirmegiň maksady “Merkezi Aziýa - Koreýa Işewürler Geňeş...

DOWAMY
28 Maý

ÝHHG TÜRKMENISTANYŇ SERHETÜSTI SÖWDA WE ÜSTAŞYR MÜMKINÇILIKLERINIŇ ÖSDÜRILMEGINE ÝARDAM EDÝÄR

2020-nji ýylyň 27-nji maýynda demirýol we gara ýol ulaglarynyň üsti bilen daşalýan üstaşyr ýüklere serhet geçelgelerini ýeňilleşdirmek boýunça onlaýn okuw maslahaty başlandy. Okuw maslahaty Merkezi Aziýa sebitinde serhetüsti söwda we üstaşyr mümkinçilikleriniň ösdürilmegine aýratyn üns berilýän, ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň "Türkmenistanda Döwlet serhet gullugynyň kuwwatyny güýçlendirmek" atly taslamasynyň çäklerinde bu Merkez tarapyndan gurnaldy. Onlaýn okuw maslahatynyň maksady, gatnaşyj...

DOWAMY
27 Maý

TÜRKMENISTANYŇ WE OWGANYSTANYŇ PREZIDENTLERINIŇ ARASYNDA TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIK GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki döwletiň Baştutanlary mähirli, doganlarça salamlaşyp, özara söhbetdeşlikde türkmen-owgan gatnaşyklarynyň ýagdaýy hem-de geljegi barada pikir alyşmaga, özara gyzyklanma döredýän halkara we sebit syýasatynyň käbir ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçiligiň dörändigine kanagatlanma bild...

DOWAMY
27 Maý

TÜRKMENISTANYŇ UGURDAŞ EDARALARYNYŇ WE «TOTAL» KOMPANIÝASYNYŇ WEKILLERINIŇ DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň DIM-niň binasynda ýurdumyzyň we «Total» fransuz kompaniýasynyň wekilleriniň onlaýn görnüşindäki duşuşygy geçirildi. Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýew,  «Тürkmengaz» we «Тürkmennebit» Döwlet konsernleriniň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we beýleki pudaklaryň wekilleri wekilçilik etdiler, fransuz tarapyndan gepleşiklere «Total» kompaniýasynyň gözleg we çy...

DOWAMY
27 Maý

«EKSPO–2020» HALKARA SERGISINI GURNAÝJYLAR BILEN WIDEOMASLAHAT GEÇIRILDI

2020-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň binasynda «EKSPO–2020» taýýarlyk görmegiň çäklerinde, «EKSPO–2020» halkara sergini gurnaýjylar bilen wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Geçirilen wideomaslahatyň işine türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri gatnaşdy. Onlaýn duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky dürli ugurlardaky hyzmatdaşlygyň...

DOWAMY