RSS

SOŇKY HABARLAR

5 Ýan

СТАТЬИ ТУРКМЕНСКИХ УЧЕНЫХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ОКАЗАЛИСЬ В ЛИДЕРАХ ПО ЦИТИРУЕМОСТИ В СНГ

Научные работы туркменских ученых, написанные на русском языке, цитируют в СНГ чаще, чем статьи других русскоязычных исследователей из стран Содружества. Это говорит об их весомости, пишет «Российская газета» в аналитической статье, посвященной состоянию русского языка в странах СНГ. Наравне с авторами из Туркменистана в лидерах по цитируемости научные работы на русском языке ученых из Армении, стран Балтии и Молдавии. Согласно исследованию, лидером среди стран по количеству русскоязычных...

DOWAMY
5 Ýan

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ HYTAÝ HALK RESPUBLIKASYNA DÖWLET SAPARY BAŞLANDY

Şu gün, 2023-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwlet sapary bilen Hytaý Halk Respublikasyna ugrady. Döwlet Baştutanymyzy Aşgabadyň Halkara howa menzilinde ýurdumyzyň resmi adamlary, şeýle hem HHR-iň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçen ugratdylar. Birnäçe sagatdan soň, hormatly Prezidentimiziň uçary Pekiniň iki dostlukly ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen «Şoudu» Halkara howa menziline gelip gondy. Uçaryň ýanynd...

DOWAMY
1 Ýan

TÜRKMEN DIPLOMATLARY ARKADAG ŞÄHERINE AÝLANYP GÖRDÜLER

Şu gün, 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda, baýramçylyk günlerinde Aşgabatda bolýan Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçileri, ýurduň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylary bilen bilelikde, «Arkadag şäheri» diýlip atlandyrylan Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine bardylar hem-de Köpetdagyň eteginde gurulýan döwrebap şäher bilen ýakyndan tanyşdylar. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi. Bu ýerde Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygy bo...

DOWAMY
31 Dek

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOWYŇ TÜRKMEN HALKYNA TÄZE ÝYL GUTLAGY

Eziz watandaşlar! «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen 2022-nji ýyl tamamlanyp barýar. Ýene sähel salymdan biz bu ýyl bilen hoşlaşyp, täze, 2023-nji ýyly uly şatlyk bilen garşylarys. 2023-nji ýyl — Gündogar müçenamasy boýunça towşan ýyly. Halkymyz bu ýyly bereketli, asuda, abadan hasaplap, täze ýyla ýagşy umyt-arzuwlar, uly ynam bilen gadam basýar. Geçip barýan ýyl Garaşsyz, Bitarap döwletimizde giň gerimli özgertmeleriň üstünlikli dowam etdirilen ýyly boldy. Şu şatlykly baýr...

DOWAMY
29 Dek

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ MEJLISINIŇ KARARY 2023-NJI ÝYLY «ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR ÝYLY» DIÝIP YGLAN ETMEK HAKYNDA

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň her güni şanly wakalara hem-de zähmet üstünliklerine beslenýär. Tamamlanyp barýan ýyl Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisiniň geçirilen, Berkarar döwletiň täze eýýamyna gadam basylan we möhüm ähmiýetli syýasy wakalaryň, şeýle hem ägirt uly durmuş-ykdysady, medeni özgertmeleriň amala aşyrylýan döwri hökmünde taryha girýär....

DOWAMY
29 Dek

GAZET KAGYZLARY ÝÜKLENEN RUS KONTEÝNER OTLUSY TÜRKMENISTANYŇ ÜSTI BILEN HINDISTANA GEÇER

Kagyz önümleri ýüklenip, Russiýadan Hindistana ugran konteýner otlusy Türkmenistanyň üstünden geçer. Bu barada Russiýanyň «RŽD Logistika» ulag kompaniýasy habar berdi. Habar berlişi ýaly, konteýner otlusy «Demirgazyk—Günorta» halkara ulag geçelgesiniň gündogar şahasy boýunça ýola düşdi. Habarda şeýle ýükli otlynyň bu ugur boýunça 2022-nji ýylda ilkinji gezek geçýändigi bellenilýär. Üsti gazet kagyzly 53 40 futluk konteýnerleri daşamak üçin «RŽD Biznes Aktiw» konteýner operatorynyň eýeçilig...

DOWAMY
28 Dek

TÜRKMENISTANDA ILAT ÝAZUWY TAMAMLANDY

Türkmenistanda 17–27-nji dekabr aralygynda geçirilen ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwy tamamlandy. Onuň şygary «Ilat ýazuwy ― Jebislik, Bagtyýarlyk, Röwşen geljek», nyşany bolsa «Türkmeniň ak öýi» binasy boldy. Hökümetiň Kararyna görä, bu gezek ilat ýazuwy tutuşlygyna sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly geçirildi. Ilat ýazuwyny taýýarlamak we geçirmek işinde Türkmenistan BMG, ÝUNFPA we beýleki halkara guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlyk etdi. ÝUNFPA-nyň belleýşi ýaly,...

DOWAMY