RSS

SOŇKY HABARLAR

16 Maý

TÜRKMENISTAN «MERKEZI AZIÝA-HYTAÝ» GÖRNÜŞINDE HYZMATDAŞLYGYŇ ENERGETIKA UGRUNY ÜPJÜN EDER

Hytaýyň gadymy Sian şäherinde 18-19-njy maýda geçiriljek «Merkezi Aziýa- Hytaý» sammiti Hytaý bilen Merkezi Aziýanyň bäş ýurdunyň (Türkmensitan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan we Özbegistan) arasyndaky özara gatnaşyklarda täze eýýamy açar. Ýokary derejede geçiriljek duşuşyga şeýle bahany meşhur seljeriş merkezleri hem-de syýasatçylar berýärler. Bilermenleriň pikirine görä, energetika, ulag, logistika, maýa goýum we söwda-ykdysady ulgamlary şu görnüşde döwletleriň hyzmatdaşlygynyň esasy u...

DOWAMY
15 Maý

TÜRKMENISTANDA HALKARA DEMIR ÝOL GATNAWLARYNY IŞJEŇLEŞDIRMEGIŇ MESELELERI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLÝAR

Şu gün paýtagtymyzda Halkara demir ýol üstaşyr nyrhlary baradaky Ylalaşyga gatnaşyjy taraplaryň wekilleriniň bu Ylalaşygy işjeňleşdirmek we kämilleşdirmek meselelerine bagyşlanan XXXIV mejlisi geçirildi. Bu resminama halkara demir ýol üstaşyr ulgamy boýunça ýükleri daşamak üçin bir bitewi düzgüni we nyrhy esaslandyran onlarça ýurduň arasyndaky ylalaşyk bolup durýar. “Ýyldyz” myhmanhanasynda geçirilen foruma Azerbaýjandan, Belarusdan, Gruziýadan, Gazagystandan, Latwiýadan, Moldowadan, Çehiýada...

DOWAMY
13 Maý

TÜRKMEN-HYTAÝ HYZMATDAŞLYGYNYŇ MESELELERI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

Şu gün, 2023-nji ýylyň 13-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýewiň, Aşgabada iş sapary bilen gelen, Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministriniň birinji orunbasary Ma Çžaosýuý bilen gepleşikleri geçirildi. Taraplar geňeşmeleriň çäginde ikitaraplaýyn gün tertibindäki dürli meseleler boýunça pikir alyşdylar. Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysynyň belleýşi ýaly, giňişleýin strategiki hyzmatdaşlygyň türkmen-hytaý gatnaşykla...

DOWAMY
13 Maý

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HYTAÝ HALK RESPUBLIKASYNYŇ BAŞLYGYNYŇ ÝÖRITE WEKILINI KABUL ETDI

Şu gün, 2023-nji ýylyň 13-nji maýynda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň ýörite wekili, HHR-iň daşary işler ministriniň birinji orunbasary (ministr derejesinde) Ma Çžaosýuýy kabul etdi. Myhman wagt tapyp kabul edendigi hem-de bildirilen myhmansöýerlik üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň mähirli salamyny ýetirdi we şu ýylyň 18-19-njy maýynda geçiriljek “Merkezi Aziýa — Hytaý” sammitine gat...

DOWAMY
12 Maý

ВСТРЕЧА ПОСЛА ТУРКМЕНИСТАНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Б. К. НИЯЗЛИЕВА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С. В. ЛАВРОВЫМ

12 мая 2023 года посол Туркменистана в Российской Федерации Батыр Курбанмурадович Ниязлиев провел протокольную встречу с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым и вновь назначенным послом Российской Федерации в Туркменистане Игорем Кирилловичем Волынкиным. В ходе встречи дипломаты обсудили вопросы перспективных направлений развития туркмено-российского многостороннего стратегического сотрудничества, в частности, в политико-дипломатической, торгово-экономич...

DOWAMY
11 Maý

«ÝAŞYL» YKDYSADYÝET WE SANLY ÖZGERTMELERIŇ MESELELERI BILEN BAGLY TEGELEK STOL BOÝUNÇA KHBS ÜÇIN HABAR

Şu gün, 2023-nji ýylyň 11-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde durnukly ösüş maksady bilen “ýaşyl” ykdysadyýeti ösdürmäge we Türkmenistanda sanly özgertmelere bagyşlanan tegelek stol geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, şeýle hem BMG-niň ýöriteleşdirilen guramalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdy. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň şu ýylyň 17-19-njy aprelinde Ženewada geçirilen BMG...

DOWAMY
11 Maý

TURKMENISTAN SENT HUMANITARIAN AID TO AFGHANISTAN

According to the Order of the President of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov, a humanitarian caravan with a cargo of medicines and medical supplies, food and textile products weighing about 125 tons free of charge left Turkmenistan on May 11, 2023 for Afghanistan. Also, by the Decree of the President of Turkmenistan, as part of this humanitarian action, a group of medical workers of the Ministry of Health and Medical Industry of Turkmenistan is sent to provide medical and advisory assistance...

DOWAMY