RSS

SOŇKY HABARLAR

18 Iýul

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI BMG-NIŇ HOWANDARLYGYNDA DURNUKLY ÖSÜŞ BOÝUNÇA ÝOKARY DEREJELI SYÝASY FORUMYNYŇ MINISTRLER ÝYGNAGYNYŇ AÇYLYŞ DABARASYNA GATNAŞDY

2018-nji ýylyň 16-njy iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň wekiliýeti BMG-niň Ykdysady we Sosial Geňeşiniň howandarlygynda «Durnukly we durmuşa çydamly jemgyýete tarap özgerişler» atly durnukly ösüş boýunça Ýokary derejeli syýasy forumynyň ministrler ýygnagynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Forumy açyp, ECOSOC-ň Başlygy Mariýa Çitardowa dünýäniň ýetmiş bir göterimi arassa agyz suwuny ulanmaga mümkinçiliginiň bardygy barada...

DOWAMY
18 Iýul

GDA-NYŇ ÝERINE ÝETIRIJI KOMITETI “AMUL – HAZAR 2018” AWTORALLISINE GÖRÜLÝÄN TAÝÝARLYK BILEN TANYŞDYRYLDY

Minsk şäherinde GDA-nyň Ýerine ýetiriji komiteti GDA agza döwletleriniň hemişelik wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanda “Amul-Hazar 2018” (Turkmen Desert Race) halkara awtorallisine görülýän taýýarlyk bilen tanyşdyryldy. GDA agza döwletleriniň hemişelik doly ygtyýarly wekilleri Halkara awtomobil federasiýasynyň (FIA) sport gündeligine goşulan täze ralli bilen, Türkmenistanyň sport ulgamyndaky üstünlikleri bilen we Türkmenistanda sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmeklige...

DOWAMY
18 Iýul

«DAŞARY ÝURTLARDA BOLÝAN ADATDAN DAŞARY ÝAGDAÝLARA DÜŞEN RAÝATLARYŇ GORAGY» ATLY SEBITLEÝIN OKUW MASLAHATY ÖZ IŞINE BAŞLADY

2018-nji ýylyň 18-nji iýulynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda sebitleýin okuw maslahaty öz işine başlady. Maslahat adatdan daşary ýagdaýlarda meýilleşdirmek we seslenmek ugrunda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Owganystanyň konsullyk gulluklarynyň mümkinçilikleriniň berkidilmegine we maglumat üpjünçiliginiň ýokarlanmagyna gönükdirilendir. Okuw maslahaty Migrasiýa boýunça halkara guramanyň (MHG) Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan Türkmenistanyň Daşary işler minist...

DOWAMY
17 Iýul

TÜRKMENISTANYŇ JIU-JITSU BOÝUNÇA ÝYGYNDYSY AZIÝANYŇ ÇEMPIONATYNDA ÜÇÜNJI ORNA MYNASYP BOLDY

2018-nji ýylyň 10-16-njy iýulynda Aktauda (Gazagystan Respublikasy) erkek we zenan toparlaryň arasynda Aziýanyň Jiu-jitsu boýunça çempionaty geçirildi. Ýaryş «Mangystau Arena» sport toplumynda geçirildi. Ýaryşa 20 ýurtdan 400-den gowrak türgenler gatnaşdy. Bu çempionat Jiu-jitsunyň Halkara federasiýasynyň (JJIF) kadalary boýunça söweş, «ne-waza», duo we kontakt görnüşleri boýunça geçirildi. Türkmenistanyň ýygyndysy bu çempionatda 24 türgenden ybarat boldy. Olaryň arasynda halkara ýaryşlary...

DOWAMY
17 Iýul

ÝHHG-NYŇ OKUW MASLAHATYNDA HUKUK GORAÝJY EDARALARYŇ IŞGÄRLERINIŇ PROFESSIONAL DOGRUÇYLLYK WE ETIKA KADALARY MESELELERINE GARALDY

2018-nji ýylyň 12-13-nji iýulynda Aşgabatda ÝHHG-nyň Merkezi tarapyndan gurnalan «Hukuk goraýjy edaralarynda professional abraý we etika kadalary» atly okuw maslahaty geçirildi. Bu çärä Milli howpsuzlyk, Içeri işler, Adalat we Goranmak ministrlikleriniň, Ýokary kazyýetiň, Ykdysady jenaýatlara garşy göreş boýunça Döwlet  gullugynyň, Döwlet migrasiýa gullugynyň we beýleki hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri gatnaşdylar. ÝHHG-nyň Aşgabatdaky Merkezi bu okuw maslahaty hukuk goraýjy edaralarynyň...

DOWAMY
16 Iýul

TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI ÝEWROPADA HOWPSUZLYK WE HYZMATDAŞLYK GURAMASYNYŇ PARLAMENT ASSAMBLEÝASYNYŇ NOBATDAKY 27-NJI SESSIÝASYNA GATNAŞDY

Türkmenistanyň Mejlisiniň wekiliýeti 2018-nji ýylyň 7-11-nji iýuly aralygynda Berlin şäherinde geçirilen ÝHHG-nyň Parlament Assambleýasynyň nobatdaky 27-nji sessiýasyna gatnaşdy. ÝHHG-nyň Parlament Assambleýasynyň nobatdaky sessiýasy GFR-nyň Bundestagynda “ÝHHG-nyň çäklerinde borçnamalary ýerine ýetirmekde parlamentleriň ähmiýeti” diýen mowzuk boýunça geçirildi. Onuň işine ÝHHG-nyň 53 agza ýurdyndan 300-e golaý parlamentleriň agzalary, onlarça halkara guramalaryň wekilleri we Germaniýada işle...

DOWAMY
14 Iýul

«AMUL-HAZAR 2018» HALKARA AWTORALLISI DÜNÝÄ BILELEŞIGINIŇ ÜNSÜNI ÖZÜNE ÇEKÝÄR

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Amul-Hazar 2018» halkara awtorallisini ýokary guramaçylykly derejede geçirmek barada beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek, rallini mahabatlandyrmak we wasp etmek boýunça Türkmenistanda hem-de daşary ýurtlarda degişli çäreler yzygiderli alnyp barylýar. 2018-nji ýylyň 3-nji iýulynda Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky Ilçihanasynda, 5-nji iýulda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda, 9-njy iýulda  Türkmenistanyň Pakistan Yslam Respublik...

DOWAMY