RSS

SOŇKY HABARLAR

11 Iýun

OWGANYSTAN BOÝUNÇA TÜRKMEN-ÝAPON MASLAHATLAŞMALARY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 11-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň Ýaponiýanyň Owganystan we Pakistan boýunça Ýörite wekili, Ilçi Katsuhiko Takahaşi bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar owgan meseleleri boýunça Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň garaýyşlaryny beýan etdiler. Owganystandaky ýagdaýyň dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezinde galmagyny dowam edýändigi, şeýle-de sebit we halkara derejelerde durnuklylygyň hem-de howpsuz...

DOWAMY
11 Iýun

TÜRKMENISTANYŇ HÖKÜMET WEKILIÝETINIŇ BIRLEŞEN ARAP EMIRLIKLERINE SAPARY

2021-nji ýylyň 9-njy iýunynda Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirliklerine sapary başlandy. Wekiliýetiň düzüminde – Türkmenistanyň birnäçe ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri bardyr. 10-njy iýunda türkmen wekiliýetiniň Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasy...

DOWAMY
10 Iýun

TURKMENISTAN AND UNOPS: NEW LANDMARKS OF COOPERATION FOR THE ATTAINMENT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

The Editorial Office of the “Foreign Policy and Diplomacy of Turkmenistan” magazine interviewed Ms. Freya von Groote, Director of the UNOPS Multi-country Office in Austria, who told about the key vectors of cooperation of UNOPS with Turkmenistan. United Nations Office for Project Services (UNOPS) is the operational arm of the United Nations implementing unit projects for the UN system. What are the priority tasks for UNOPS? As a member of the United Nations family, UNOPS has a mandate, exp...

DOWAMY
10 Iýun

TÜRKMENISTAN “ÝEWROPA-KAWKAZ-AZIÝA” HALKARA ULAG GEÇELGESINIŇ MÜMKINÇILIKLERINI AÇMAGA GOLDAW BERMEGI MAKSAT EDINÝÄR

Şu gün, 10-njy iýunda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň “Ýewropa-Kawkaz-Aziýa” Halkara ulag geçelgesiniň (TRACECA) Hökümetara komissiýasynyň Hemişelik sekretariatynyň Baş sekretary Aset Asawbaýew bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we Hökümetara komissiýanyň çäklerindäki özara hereketleriň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistan “Ýewropa-Kawkaz-...

DOWAMY
10 Iýun

TÜRKMENISTANDA BMG-NIŇ TASLAMA HYZMATLARY BOÝUNÇA MÜDIRLIGINIŇ (ÝUNOPS) WEKILHANASY IŞE BAŞLADY

2021-nji 10-njy iýunynda BMG-niň Aşgabatdaky wekilhanasynyň mejlisler zalynda BMG-niň Taslama hyzmatlary boýunça müdirliginiň (ÝUNOPS) wekilhanasynyň Türkmenistanda işe başlamagy mynasybetli dabaraly çäre geçirildi. Çärä Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysynyň edarasynyň we Guramanyň ýurt boýunça agentlikleriniň ýolbaşçylary we wekilleri, şeýle-de ýerli hem-de daşary ýurtly KHBS-niň žurnalistleri gatnaşdylar. Dabara şeýle-de Ýaponiýanyň...

DOWAMY
10 Iýun

“TÜRKMENISTANYŇ GARAŞSYZLYGY- PARAHATÇYLYK WE YNANYŞMAK ÝÖRELGELERINE ESASLANÝAN ÖSÜŞLER” ATLY HALKARA YLMY AMALY MASLAHAT

2021-nji ýylyň 10-njy iýunynda Türkmenistanyň Adalat köşgüniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30-ýyllygy we Ylymlar güni mynasybetli “Türkmenistanyň Garaşsyzlygy - parahatçylyk we ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan ösüşler” atly halkara ylmy amaly maslahaty geçirildi. Maslahatyň esasy guraýjylary bolup Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi we Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty çykyş etdiler. Maslahata BMG-niň Çagalar Gaznas...

DOWAMY
7 Iýun

TÜRKMENISTAN WE SERBIÝA ÖZARA BÄHBITLI HYZMATDAŞLYGY IŞJEŇLEŞDIRÝÄRLER

Şu gün, 7-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Serbiýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Nikola Selakowiç bilen onlaýn duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn we halkara gün tertibiniň derwaýys meseleleri boýunça işjeň pikirler alyşyldy. Taraplaryň özara gyzyklanma bildirilýän ugurlaryň ählisi boýunça türkmen-serbiýa gatnaşyklarynyň has-da ösdürilmegine ymtylýandyklary bellenilip geçildi.   Şu nukdaýnazardan, iki ýurduň syýasy-diplomatik, söwda-y...

DOWAMY