RSS

SOŇKY HABARLAR

1 Okt

ЕЛЕНА ОРЕШКИНА ВЫСТУПИЛА С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ КОНЦЕРТОМ В АШХАБАДСКОМ ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ

Сегодня, в Международный день пожилых людей известная эстрадная исполнительница Елена Орешкина дала благотворительный концерт в Ашхабадском доме престарелых людей, нуждающихся в опеке. Певица всегда с радостью участвует в благотворительных акциях, вот и сейчас пожилые слушатели концерта, многие из которых уже и незрячие, сразу узнали ее по голосу. Узнали и очень обрадовались, ведь сейчас будут звучать замечательные песни в исполнении любимой певицы! Елена Орешкина очень трепетно относится...

DOWAMY
30 Sen

GERMANIÝALY IŞEWÜRLER "GALKYNYŞ" GAZ KÄNINI ÖZLEŞDIRMÄGE WE TOPH GAZ GEÇIRIJISINI GURMAGA ÇAGYRYLDY

"Türkmengaz" döwlet konserni german işewürlerini "Galkynyş" gaza känini özleşdirmek we Türkmenistan - Owganystan - Pakistan - Hindistan gaz geçirijisini gurmak işine işjeň gatnaşmaga çagyrdy. Bu taslamalarda öňdebaryjy tehnologiýalary we tejribeleri ulanmak maksat edilýär. Anna güni Berlinde geçirilen Türkmen-german işewürlik forumynda çykyş eden "Türkmengaz" döwlet konserniniň başlygy Maksat Babaýew eksport-karz maliýe agentlikleriniň maliýeleşdirmeginde tehnologiýalary ibermekden maýa goýum...

DOWAMY
30 Sen

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ÝAŞULY NESILLERINE HEM-DE ÄHLI HALKYNA

Hormatly ýaşulular, mähriban eneler! Eziz watandaşlar! Sizi umumadamzat gymmatlyklaryny baýlaşdyrýan hem-de ynsanperwer gatnaşyklary pugtalandyrýan ajaýyp baýram — Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşuly nesillerimiziň mertebesiniň, hormat-sarpasynyň has-da belentdigini alamatlandyrýan bu halkara baýramyň il sylagly ýaşulularymyzyň, mähriban enelerimiziň, ähli watandaşlarymyzyň ruhuny has-da belende göterip,...

DOWAMY
29 Sen

TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI LIDERI, TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGYNYŇ GERMANIÝA FEDERATIW RESPUBLIKASYNA IŞ SAPARY TAMAMLANDY

Şu gün, 2023-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş sapary tamamlandy. Ozal habar berlişi ýaly, düýn agşam Gahryman Arkadagymyz dostlukly ýurduň paýtagtyna bardy. Germaniýa bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ýurdumyzyň hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän daşary syýasat strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup dur...

DOWAMY
29 Sen

GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW GFR-IŇ FEDERAL KANSLERI OLAF ŞOLTS BILEN BOLAN DUŞUŞYGA GATNAŞDY

Günüň ikinji ýarymynda Berlin şäherinde iş saparyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýetleriniň ýolbaşçylarynyň GFR-iň Federal Kansleri Olaf Şolts bilen geçirilen duşuşygyna gatnaşdy. TDH-niň berýän habaryna görä, işewürlik günortanlyk nahary görnüşinde geçirilen çärä şeýle hem Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň...

DOWAMY
29 Sen

TÜRKMEN-GERMAN IŞEWÜRLIK MASLAHATY: YKDYSADY HYZMATDAŞLYGYŇ UGURLARY ANYKLAŞDYRYLDY

Şu gün, 2023-nji ýylyň 29-njyi sentýabrynda, GFR-iň paýtagtynda Türkmen-german işewürlik maslahaty geçirildi. Maslahata türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagy onuň ähmiýetini has-da artdyrdy. Ýurdumyzda we onuň çäkleriniň daşynda geçirilýän işewürlik duşuşyklarynyň hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda döwletimiziň häzirki döwürde gazanýan üstünliklerini, Türkmenistanyň maýa goýum kuwwatyny açyp görkezmek üçin m...

DOWAMY
29 Sen

TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY «MERKEZI AZIÝA + GERMANIÝA» GÖRNÜŞINDÄKI WEKILIÝETLERIŇ BAŞTUTANLARYNYŇ DUŞUŞYGYNA GATNAŞDY

Şu gün Berlin şäherinde iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «Merkezi Aziýa + Germaniýa» görnüşindäki wekiliýetleriň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy. Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Prezidentiniň başlyklyk etmeginde işewürlik ertirlik nahary görnüşinde geçirilen duşuşykda Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Resp...

DOWAMY