RSS

SOŇKY HABARLAR

4 Dek

ARAL DEŇZINIŇ BASSEÝININDE ÝERLEŞÝÄN ÝURTLARA KÖMEK BERMEK BOÝUNÇA TÄZE MAKSATNAMASYNA BAGYŞLANAN WIDEOMASLAHAT

2018-nji ýylyň 4-nji dekabrynda Aşgabatda Aral deňziniň basseýininde ýerleşýän ýurtlara kömek bermek boýunça hereketleriň täze Maksatnamasyna (ADBM-4) bagyşlanan wideomaslahat geçirildi. Bu çärä Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň (AHHG-niň) Ýerine ýetiriji komitetiniň işgärleri, Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň milli bilermenleri we halkara guramalaryň wekilleri gatnaşdy. Duşuşygyň başynda milli bilermenler öz ýurtlarynyň taslamalaýyn tekliplerini taýýarlamak boý...

DOWAMY
4 Dek

UNESCO-NYŇ BÜTINDÜNÝÄ MIRASYNYŇ SANAWYNA “ÝÜPEK ÝOLY” ATLY NOMINASIÝASY BOÝUNÇA UTGAŞDYRYJY KOMITETINIŇ BÄŞINJI MEJLISI ÖZ IŞINE BAŞLADY

2018-nji ýylyň 4-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda şu ýylyň 5-nji dekabryna çenli dowam etmegi meýilleşdirilýän UNESCO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna “Ýüpek ýoly” atly nominasiýasy boýunça utgaşdyryjy komitetiniň bäşinji mejlisi öz işine başlady. Bu duşuşygyň işine ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna “Ýüpek ýoly” atly nominasiýasy boýunça Hökümetara utgaşdyryjy komitetiniň agzalary bolan 14 ýurtdan milli utgaşdyryjy merkezleri we bilermenleri hem-de...

DOWAMY
4 Dek

HOWPSUZLYK WE ÖSÜŞ PROSESINDE ZENANLARYŇ ORNY BARADA OKUW MASLAHATY

2018-nji ýylyň 3-5-nji dekabrynda Aşgabatda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) gurnamagy esasynda talyplar we ministrlikleriň we döwlet edaralaryň işgärleri üçin “Howpsuzlyk we ösüş prosesinde zenanlaryň orny” atly mowzuk boýunça Ilçi h-m Suoni Hantyň okuw maslahaty geçirilýär. Bu okuw maslahaty dawalaryň çözülmeginde zenanlaryň ornuna, uruşlar we parahatçylyk meselelerinde gender stereotiplerine bagyşlanandyr. Halkara Ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň binasynd...

DOWAMY
4 Dek

AŞGABATDA ÝUNESKO-NYŇ BILERMENLERINIŇ DUŞUŞYGY GEÇIRILÝÄR

2018-nji ýylyň 4-nji dekabrynda paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda, ÝUNESKO hem-de beýleki halkara guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda, “Ýüpek ýolundaky medeni hyzmatdaşlygynyň  Ýüpek ýolunuň ugrundaky sportyň we oýunlaryň adaty görnüşleri” atly mowzugyna bagyşlanan bilermenleriň duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň açylyş dabarasynda Türkmenistanyň Hökümetiniň wekili we ÝUNESKO-nyň wekili çykyş etdiler. Şeýle hem dabaranyň dowamynda ÝUNESKO-nyň Ýüpek ýoly taslamasynyň tanyşdyryş dabarasy bol...

DOWAMY
3 Dek

AŞGABATDA BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÄHMIÝETINE WE MÜMKINÇILIKLERINE BAGYŞLANAN ÝOKARY DEREJELI ÇÄRELER GEÇIRILER

2018-nji ýylyň 6–7-nji dekabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Hökümeti UNESKO bilen hyzmatdaşlyk esasynda «Beýik Ýüpek ýolunyň ähmiýeti: häzirki we geljekki ösüşi» atly halkara maslahatyny gurnaýar. Maslahatyň işine ýokary derejeli wekilleriň gelmegine garaşylýar. Maslahatyň işi mejlisler görnüşinde geçirilip, medeniýetara gepleşikleri, parahatçylygy we 2030-njy ýyl üçin BMG-niň gün tertibini ýerine ýetirmek maksady bilen hyzmatdaşlygy berkitmegi, Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýän halklaryň...

DOWAMY
3 Dek

НАЗВАН ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ТУРКМЕНСКИХ СТУДЕНТОВ

27-28 ноября в зале физкультурно-оздоровительного комплекса Мордовского госуниверситета им. Н.П.Огарёва прошел турнир по мини-футболу среди туркменских студентов, обучающихся в высших учебных заведениях России. Игры проходят 9-й год подряд, Мордовский университет принимал участников турнира впервые. В течение двух дней 10 команд из 10 вузов России боролись за звание лучшей. В республику приехали туркменские студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях Майкопа, Воронежа, Казани, Йошкар...

DOWAMY
29 Noý

GDA-NYŇ ÝERINE ÝETIRIJI KOMITETINIŇ – ÝERINE ÝETIRIJI SEKRETARYNYŇ BAŞLYGYNYŇ BIRINJI ORUNBASARY BILEN DUŞUŞYK

2018-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň (GDA) ýerine ýetiriji komitetiniň – ýerine ýetiriji sekretarynyň Başlygynyň birinji orunbasary Wiktor Aleksandrowiç Guminskiýniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda taraplar hyzmatdaşlygyň netijeliligine ýokary baha bermek bilen, Türkmenistanyň GDA-nyň çäginde geçirilýän çärelere işjeň gatnaşýandygyny belläp geçdiler...

DOWAMY