RSS

SOŇKY HABARLAR

23 Awg

В АШХАБАДЕ БУДЕТ СОЗДАН СУБРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПО СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Вопрос о создании субрегионального учебного центра по скорой медицинской помощи на базе Международного образовательного и научного центра в Ашхабаде был рассмотрен представителями штаб-квартир ВОЗ, ЕРБ ВОЗ, миссии ВОЗ в Туркменистане, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности и Министерства обороны Туркменистана. Данный вопрос рассматривался в рамках инициативы Всемирной организации здравоохранения по оказанию неотложной медицинской помощи в области усиления реагирования регио...

DOWAMY
22 Awg

TÜRKMENISTAN – BMG: PARAHATÇYLYGYŇ, HOWPSUZLYGYŇ WE DURNUKLY ÖSÜŞIŇ BÄHBIDINE HYZMATDAŞLYK

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyna, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk, özara hormat goýmak we deňhukukly netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy ugry yzygiderli durmuşa geçirýär. Ýurdumyz sebit we halkara hyzmatdaşlyk meselelerine jogapkärli çemeleşmeleri görkezmek bilen, häzirki döwrüň wajyp wezipelerini işläp taýýarlamak boýunça t...

DOWAMY
20 Awg

WENGRIÝA TÜRKMENISTANYŇ ENERGETIKA SYÝASATYNA ÝOKARY BAHA BERÝÄR HEM-DE BU BABATDAKY HYZMATDAŞLYGA TAÝÝARDYGYNY TASSYKLADY

Wengriýa Türkmenistanyň durmuşa geçirýän, diwersifikasiýalaşdyrmak hem-de deňhukukly we özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan energetika syýasatyna ýokary baha berýär hem-de bu babatdaky hyzmatdaşlyga taýýardygyny tassyklady. Bu barada Budapeştde iş sapary bilen bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbanyň arasynda geçirilen gepleşiklerde bellenildi. Duşuşygyň dowamynda energetika ulgamy tagallalary birleşdirmegiň iler...

DOWAMY
20 Awg

HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOWYŇ WENGRIÝA IŞ SAPARY

Şu gün, 2023-nji ýylyň 20-nji awgustynda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Budapeştde geçirilýän Ýeňil atletika boýunça dünýä çempionaty, şeýle hem ýurduň Milli baýramy — Keramatly Stefanyň güni mynasybetli guralýan dabaralara gatnaşmak üçin Wengriýa iş sapary bilen ugrady. Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Wengriýanyň Premýer-ministriniň çakylygy boýunça amala aşyrýan bu sapary ne...

DOWAMY
17 Awg

GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW MAGTYMGULY PYRAGY BARADA TÄZE GOŞGY DÖRETDI

Ozal habar berşimiz ýaly, şu gün, 2023-nji ýylyň 17-nji awgustynda, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheri boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheriň günorta künjeginde ýerleşýän Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň çäklerinde alnyp barylýan işler hem-de paýtagty ösdürmegiň möhüm ugurlaryna degişli şekil taslamalar bilen tanyşdy. Habarda bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Magtymguly Pyr...

DOWAMY
17 Awg

VIII HAZAR MEDIAFORUMYNA GATNAŞMAK ÜÇIN ARZALAR KABUL EDILÝÄR

Bu barada şu ýylyň 18-19-njy sentýabrynda Astrahanda geçiriljek her ýyl geçirilýän halkara mediaforumyny guraýjylar tarapyndan habar berilýär. Türkmenistanyň wekiliýeti, bu çärä Hazar ýurtlarynyň metbugat wekilleriniň arasynda halkara ynsanperwer hyzmatdaşlygy we döredijilik gatnaşyklaryny giňeltmäge mümkinçilik hökmünde garaýar. GDA agza ýurtlaryň ynsanperwer hyzmatdaşlygynyň Döwletara gaznasynyň kömegi bilen guralan VIII Hazar media forumynyň esasy temasy, halk diplomatiýasy we sosial me...

DOWAMY
17 Awg

TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI LIDERI, TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY PAÝTAGTYMYZ BOÝUNÇA IŞ SAPARYNY AMALA AŞYRDY

Şu gün, 2023-nji ýylyň 17-nji awgustynda, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, Aşgabadyň günorta künjeginde ýerleşýän Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň çäklerinde alnyp barylýan işler hem-de paýtagtymyzy ösdürmegiň möhüm ugurlaryna degişli şekil taslamalary bilen tanyşdy. Şunda Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň 2024-nji ýylda belleniljek doglan gününiň 300 ýyllyk dab...

DOWAMY