GYÝANLY POLIMER TOPLUMYNYŇ INNOWASIONLYGY WE NETIJELILIGI HALKARA ŞAHADATNAMALARY BILEN BELLENILDI

2018-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda Gyýanly gazhimiýa toplumynyň açylyş dabarasynda täze önümçiligiň netijeliligi, innowasion we ekologiki taýdan howpsuzlygyny tassyklaýan şahadatnamalary gowşuryş dabarasy boldy.

Kärhanada ýylda 386 müň tonna ýokary dykyzlykly polietilen we 81 müň tonna polipropilen öndüriljek 5 milliard kubmetr gaz gaýtadan işleniler.

Innowasion tehnologiýalar esasynda işleýän bu kärhananyň aýratyn ünsi daş-töwrege akdyrylýan gazlaryň täze filtrasiýalarynyň we olaryň geljekki galyndylary netijesinde ýetiriliýän zyýanly täsiriň öňüni almak bolup durýar.

Şunuň bilen, Ýuliýus Kýuna adyndaky German institutynyň agronomçylyk we bagbançylyk ylymlarynyň doktory Margit Olle “Innowasiýa we tehnologiýa” şahadatnamasyny gowşurdy.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Environmental Health Trust gaznasynyň uly geňeşçisi Robert Dýubua Morris zawodyň ýolbaşçylaryna iri himiki kärhananyň ekologiki taýdan arassalygy barada şahadatnamany gowşurdy.

Şwesariýanyň Paul Şerrer institutynyň Energiýa ylmy barlag guramasynyň başlygy Urs Waýdman “Durnuklylyk we netijelilik” şahadatnamasyny gowşurdy.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow myhmanlara sylaglary we şahadatnamalary üçin minnetdarlyk bildirip, bulary Türkmenistanyň innowasion tehnologiýalary ulanmak arkaly dürli maksatly binalaryň gurluşygyndaky halkara derejesindäki ýokary dereje diýip hasaplaýandygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanynyň nygtaýşy ýaly, halkara jemgyýetçiliginiň parnik gazlarynyň zyňyndylarynyň öňüni almakdaky işini goldamak bilen, Türkmenistanyň senagatda, nebitgaz, elektroenergetika we himiýa toplumynda ekologiki howpsuzlygy we tebigy baýlyklary goramakda tehnologiýalary giňden ornaşdyrmaga aýratyn üns berýändigini belledi.