TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SAPAR BILEN KATAR DÖWLETINDE BOLDY

2022-nji ýylyň 3-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Kataryň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Taniniň çakylygy boýunça Katar Döwletine sapary amala aşyryp, ol ýerde türkmen-katar gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn ösdürmek bilen bagly ýokary derejede duşuşyk geçirdi hem-de Dohada dowam edýän Futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýunlarynyň biriniň hormatly myhmany boldy.

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Kataryň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Taniniň çakylygy boýunça Katar Döwletine sapary amala aşyryp, ol ýerde türkmen-katar gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn ösdürmek bilen bagly ýokary derejede duşuşyk geçirdi hem-de Dohada dowam edýän Futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýunlarynyň biriniň hormatly myhmany boldy.

Türkmenistanyň döwlet Baştutanynyň sport baýramçylygyna bildirýän gyzyklanmasy ýurdumyzda sporty ösdürmäge hem-de wagyz etmäge, bu ulgamda netijeli halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga uly üns berilýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr. Bu sport baýramçylygy Ýer ýüzüniň dürli sebitlerinden futbolçylary we sportuň örän özüne çekiji bu görnüşiniň janköýerlerini bir ýere jemledi.

Döwlet Baştutanymyzyň hem-de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan giň gerimli işleri esasynda häzir ýurdumyzyň sporty hil taýdan täze sepgide çykdy. Diýarymyzda ugurdaş düzümler yzygiderli kämilleşdirilýär we giňeldilýär, türgenler, tälimçiler üçin hemme şertler döredilýär, Türkmenistan bolsa sebitiň hem-de dünýäniň sport merkezleriniň biri hökmünde eýeleýän ornuny ynamly berkidýär. Sportda gazanylýan üstünlikleri artdyrmak bilen bir hatarda, milli bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň işjeňleşdirilmegine uly ähmiýet berilýär. Bu bolsa häzirki wagtda uzak möhletleýin umumymilli maksatnama derejesindäki häsiýete, görlüp-eşidilmedik gerime eýe boldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, bedenterbiýe we sport jemgyýetiň sazlaşykly ösüşini üpjün edýär, adam häsiýetini kemala getirmekde möhüm orny eýeleýär. Adamda özüne ynamy, güýç-kuwwaty, ruhubelentligi terbiýeleýär. Döwlet Baştutanymyz bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga yzygiderli üns berip, ajaýyp beden taýýarlygyny, ussatlygyň ýokary derejesini aýan etmek bilen, bu babatda ildeşlerimize nusgalyk görelde görkezýär. Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentidir, “Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi” diýen hormatly adyň eýesidir.

Sport ugry boýunça gatnaşyklar baradaky meseleler daşary ýurtlara saparlaryň maksatnamasyna, ýokary derejedäki gepleşikleriň we duşuşyklaryň gün tertibine yzygiderli girizilýär. Türkmenistan Ýer ýüzünde parahatçylygyň, durnuklylygyň pugtalandyrylmagyna ýardam edýän mizemez ynsanperwer gymmatlyklaryň töweregine ynsanlary birleşdirmekde möhüm ýagdaý bolan halkara sport hem-de Olimpiýa hereketiniň ösdürilmegine uly goşant goşýar. Soňky ýyllarda paýtagtymyz dürli ýaryşlaryň, şol sanda halkara derejeli ýaryşlaryň geçirilýän ýerine öwrüldi. Bu bolsa iri ýaryşlary ýokary derejede guraýjy hökmünde ýurdumyzyň dünýä derejesindäki ykrarnama eýe bolmagyny şertlendirdi.

Halkara ýaryşlara işjeň gatnaşýan türkmen türgenleriniň gazanýan ajaýyp ýeňişleri bu ugurda döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän öňdengörüjilikli strategiýanyň üstünlikleriniň aýdyň netijeleridir. Mälim bolşy ýaly, Ýaponiýanyň paýtagtynda geçirilen XXXII tomusky Olimpiadada agyr atletika boýunça ýaryşda 59 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden ildeşimiz Polina Gurýewa türkmen sportunyň taryhynda ilkinji gezek Olimpiýa oýunlarynyň kümüş medalyna mynasyp boldy.

Diňe şu ýylda goňşy Özbegistanyň paýtagtynda agyr atletika boýunça geçirilen Aziýanyň ýaşlar çempionatynda, Russiýa Federasiýasynda geçirilen “Ýüpek ýoly — 2022” halkara ralli-reýdinde, Russiýanyň Wladiwostok şäherinde geçirilen “Aziýanyň çagalary” atly VII halkara sport ýaryşlarynda we Türkiýäniň Konýa şäherinde geçen V Yslam raýdaşlyk oýunlarynda, Awstriýa Respublikasynyň Oberwart şäherinde geçirilen dzýudo boýunça Ýewropanyň açyk çempionatynda, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň paýtagty Berlin şäherinde geçirilen karatedo boýunça halkara ýaryşda, Çehiýanyň Pardubise şäherinde Şotokan karate boýunça dünýä çempionatynda hem-de Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde geçirilen “Sambony esaslandyryjylaryň kubogy” atly sambo we söweş sambosy boýunça halkara ýaryşynda gazanylan medallar Türkmenistanyň sport ulgamyndaky üstünlikleriniň üstüni ýetirdi. Munuň mysaly hökmünde Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherinde ýakynda geçirilen halkara ýaryşda gazanylan ýeňişleri hem görkezip bolar. Şol ýaryşda türgenlerimiz dürli derejedäki medallaryň 8-sini gazandylar. Bularyň ählisi Türkmenistanyň dünýä derejesindäki abraýynyň artmagyna, sporta örän uly üns berýän döwlet hökmünde Watanymyzyň mertebesiniň ýokarlanmagyna ýardam edýär.

Ýeri gelende aýtsak, häzir ýurdumyzyň ýerli howa ýagdaýy nazarda tutulanda, sportuň adaty bolmadyk gyşky görnüşleri, hususan-da, hokkeý we figuralaýyn typmak boýunça görnüşleri hem ösdürilýär. Türkmen hokkeýçileri we figuralaýyn typyjylary milli derejedäki ýaryşlar bilen bir hatarda, sebitleýin we halkara ýaryşlara hem gatnaşýarlar.

Ýurdumyzda futbola hem uly üns berilýär. Futbol sportuň köpçülikleýin we meşhur görnüşleriniň biridir. Türkmenistan futbol dünýäsine ençeme ajaýyp türgenleri berdi. Şolaryň arasynda köp milletleriň wekilleri bar. Çagalaryň arasynda futboly ösdürmek boýunça çäreleriň geçirilmegi ýurdumyzyň Futbol federasiýasynyň alyp barýan işleriniň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şunuň bilen baglylykda, şäherlerde we etraplarda häzirki zaman stadionlary guruldy, olaryň maddy-enjamlaýyn binýady ösdürilýär. Bu bolsa oňyn netijeleri berýär.

Sportuň bu görnüşi boýunça häzirki wagtda Türkmenistanyň ýokary ligasynyň toparlarynyň arasynda geçirilýän çempionatda birinjiligi almak ugrunda dartgynly duşuşyklar guralýar. Bularyň ählisi futbolçylaryň baý tejribä eýe bolmagyna ýardam edýär, sport ussatlygyny kämilleşdirmäge, ýokary görkezijileri gazanmaga höweslendirýär. Ýurdumyzda futbol janköýerleri hem az däldir. Olar şu günler Katarda geçirilýän dünýä çempionatynyň wakalaryna uly gyzyklanma bilen tomaşa edýärler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurda ugramazyndan ozal, Aşgabadyň Halkara howa menzilinde Katar Döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ganem bin Abdullah Al Romaýhi bilen gürrüňdeş boldy.

Döwlet Baştutanymyz doganlyk ýurdumyz bolan Katar Döwletine amala aşyrylýan saparyň möhümdigini belläp, Türkmenistanyň ikitaraplaýyn gatnaşyklara, netijeli we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine örän uly ähmiýet berýändigini nygtady. Hormatly Prezidentimiz Katara saparynyň çäklerinde ýokary derejede gepleşikleriň geçiriljekdigini, şolaryň barşynda hyzmatdaşlygyň ugurlarynyň anyklaşdyryljakdygyny, munuň bolsa özara gatnaşyklaryň ösdürilmegine täze itergi berjekdigini nygtady. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz häzir bu ýurtda geçirilýän Futbol boýunça dünýä çempionaty baradaky gürrüňlere degip geçip, Katar Döwletiniň halkyna onuň üstünlikli geçmegini arzuw etdi.

...Döwlet Baştutanymyzyň uçary Katar Döwletiniň paýtagtyna çenli uçuşy amala aşyryp, Doha şäheriniň Halkara howa menzilinde gondy. Bu ýerde hormatly Prezidentimizi Katar Döwletiniň döwlet ministri Şeýh Fahd bin Faýsal Al Tani hem-de beýleki resmi adamlar garşyladylar.

Türkmenistan bilen Katar Döwletiniň arasyndaky gatnaşyklar dostluk, özara hormat goýmak, uzak möhletleýinlik häsiýetine eýedir. Häzirki döwürde strategik ýörelgelerde ýola goýulýan döwletara gatnaşyklar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda depginli ösdürilýär. Şeýle hem Türkmenistan Katar bilen köptaraplaýyn esasda, abraýly halkara, sebitleýin guramalaryň we düzümleriň ugry boýunça, şol sanda sporty ösdürmek ulgamynda hem üstünlikli gatnaşyk edýär.

Sport ýaryşlary hemişe halklaryň arasyndaky parahatçylygy we dostlugy, dürli milletlerden bolan adamlaryň agzybirligini, olaryň halklaryň, döwletleriň arasynda özara düşünişmäge, açyklyga we hoşniýetlilige ýardam bermäge gönükdirilen Olimpiýa hereketiniň belent maksatlaryna ygrarlydygyny alamatlandyrýar.

Mälim bolşy ýaly, Katar Ýakyn Gündogarda sporta örän uly üns berýän döwletleriň biri hasaplanýar. Dohanyň merkezinde, ýurduň iň beýik «Aspire Tower» binasynyň eteginde ýerleşen halkara “Halifa” stadiony “Doha Sports City” sport toplumynyň düzümine girýär hem-de 1976-njy ýylda açylan pursadyndan başlap, Kataryň esasy futbol stadiony bolup durýar. Stadiona ilkibaşda 20 müň tomaşaçy ýerleşýärdi. 2005-nji ýylda XV tomusky Aziýa oýunlary mynasybetli durky täzelenip, ol 50 müň tomaşaçyny ýerleşdirip bildi. Häzirki dünýä çempionaty mynasybetli bolsa “Halifa” stadionynyň mümkinçiligi 68 müň tomaşaça çenli artdyryldy. Bu ýerde birnäçe gezek iri sport forumlary geçirildi. 1992-nji ýylda stadion Pars aýlagynyň Kubogy ugrundaky 11-nji ýaryşyň oýunlaryny kabul etdi. “Halifa” stadionynda Aziýa oýunlarynyň açylyş we ýapylyş dabaralary, ýeňil atletika boýunça ýaryşlar geçirildi. Futbol boýunça dünýä çempionatyny Katar ilkinji gezek geçirýär.

Soňra bu stadionyň ýokary derejeli myhmanlara niýetlenen zalynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Kataryň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani bilen ikiçäk duşuşygy geçirildi.

Kataryň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani Türkmenistanyň Prezidentini mähirli mübärekläp, Katara gelip görmek baradaky çakylygy kabul edendigi üçin döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowa hoşallyk bildirdi hem-de bu sapara iki doganlyk halkyň dostlukly gatnaşyklaryny we netijeli döwletara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň subutnamasy hökmünde baha berilýändigini nygtady.

Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidenti, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 2022-nji ýylyň Futbol boýunça dünýä çempionatynyň geçirilýän wagtynda Katara sapar bilen gelmek baradaky çakylygy hem-de bildirilen myhmansöýerlik üçin Kataryň Emirine tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, Şeýh Tamim bin Hamad Al Tanä Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähirli salamyny hem-de hoşniýetli arzuwlaryny ýetirdi.

Hormatly Prezidentimiz dostlukly ýurtda ilkinji gezek geçirilýän halkara sport forumynyň ýokary guramaçylygyny belläp, munuň ýylyň iri çäresi bolmak bilen, tutuş dünýädäki adamlaryň durmuşynda sportuň gymmatlyklaryny we ähmiýetini öňe ilerletmäge mynasyp goşant goşjakdygyna ynam bildirdi.

Şeýle ýokary derejeli halkara sport çäresini geçirmek üçin Katar Döwletiniň saýlanyp alynmagy dünýäde ýurduňyzyň at-abraýynyň ýokarydygyny görkezýär. Bu ýaryşyň Ýakyn Gündogar sebitinde ilkinji gezek Katarda geçirilmegi Siziň ýurduňyzyň sporty ösdürmäge goşýan goşandynyň ägirt uludygynyň subutnamasydyr diýip, döwlet Baştutanymyz Emir Şeýh Tamim bin Hamad Al Tanä dünýä çempionatyny üstünlikli tamamlamagy tüýs ýürekden arzuw etdi.

Soňra duşuşygyň dowamynda döwletara hyzmatdaşlygyň ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar türkmen wekiliýetiniň Katara şu saparynyň iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmäge we täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmaga mümkinçilik berjekdigine pugta ynam bildirdiler. Şunuň bilen baglylykda, ýakyn wagtda Katar Döwletiniň Doha şäherinde Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasyny açmak baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Munuň özi iki ýurduň arasyndaky özara gatnaşyklary has-da pugtalandyrmaga ýardam eder.

Söwda-ykdysady we ýangyç-energetika ulgamlary gatnaşyklaryň ileri tutulýan, geljegi has uly ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Olar ägirt uly uglewodorod serişdeleriniň gorlaryna eýe bolan iki ýurduň ykdysadyýetinde binýatlyk ugurlardyr. Şeýle-de söhbetdeşler ynsanperwer gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegi baradaky meselelere degip geçdiler. Bu gatnaşyklaryň esasynda iki halkyň medeni-taryhy umumylygy, däp bolan dost-doganlyk gatnaşyklary durýar. Iki ýurduň Baştutanlary ykdysady we medeni hyzmatdaşlygyň geljegi barada aýdyp, onuň ägirt uly mümkinçiligini iki ýurduň bähbidine amala aşyrmaga özara taýýardyklaryny nygtadylar.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmäge uly üns berýändigi üçin Kataryň Emirine tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi we döwlet Baştutanyna ýene-de bir gezek sport çärelerini üstünlikli geçirmegi arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hem-de Kataryň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani dostlukly ýurtlaryň halklaryna parahatçylyk, gülläp ösüş, bagtyýarlyk we abadançylyk baradaky arzuwlaryny aýtdylar.

Soňra Türkmenistanyň Prezidentini “Halifa” stadionynyň hormatly myhmanlar üçin niýetlenen ýörite ýerinde Katar Döwletiniň Premýer-ministri, içeri işler ministri Halid bin Halifa bin Abdul Aziz Al Tani mähirli mübärekledi.

Şeýle hem bu ýerde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Futbol assosiasiýalarynyň halkara federasiýasynyň — FIFA-nyň prezidenti Janni Infantino birek-biregi mübäreklediler. FIFA-nyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidentiniň şu saparynyň sport ulgamynda, aýratyn-da, futbol babatda halkara derejedäki gatnaşyklary ösdürmekde ähmiýetini belledi. Türkmenistanda sport we Olimpiýa hereketiniň giňden ösdürilýändigine üns çekilip, sportuň futbol görnüşini giňden ýaýbaňlandyrmak ugrunda halkara derejede tagallalary birleşdirmekde FIFA-nyň ýardam bermeginiň aýratyn ähmiýeti nygtaldy.

Döwlet Baştutanymyz hem-de FIFA-nyň prezidenti birek-birege päk niýetli arzuwlaryny aýdyp, ýadygärlik surata düşdüler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow stadionyň meýdançasynda şol wagt dowam edýän dünýä çempionatynyň 1/8 final oýnunda çykyş edýän toparlaryň duşuşygyna tomaşa edeninden soňra, Doha şäheriniň Halkara howa menziline tarap ugrady. Şol ýerde Katar tarapynyň wekilleri bilen hoşlaşyp, uçaryna mündi we Aşgabada tarap ugur aldy.

Paýtagtymyza gelenden soňra, Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar, şol sanda Katar Döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ganem bin Abdullah Al Romaýhi garşyladylar. Ilçi hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy saparynyň üstünlikli geçmegi bilen gutlap, onuň netijeleriniň iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge ýardam etjekdigine ynam bildirdi.